Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Cánh diều

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Cánh diều

Với bộ 4 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Ma trận đề thi

Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


Một số yếu tố thống kê và xác suất

Thu thập dữ liệu; biểu đồ

Xác xuất thực nghiệm trong một số trò chơi

Đọc bảng số liệu; biểu đồ
1 câu


1 câu1 câu 3 câu

0, 5 điểm


0, 5 điểm1,5 điểm2,5 điểm

Các phép toán với phân số


Thực hiện phép tính

Tìm x thỏa mãn


4 câu


2 câu

6 câu


2 điểm


1 điểm

3 điểm

So sánh phân số và các tính chất của phân số

So sánh phân số

Phân số đối; phân số nghịch đảo


Tính chất của phân số


1 câu


1 câu

1 câu

4 câu

0,5 điểm


0, 5 điểm

0,5 điểm

1,5 điểm

Hình học phẳng

Điểm đường thẳng

Đoạn thẳng

tia
1 câu


1 câu

1 câu


1 câu4 câu

0, 5 điểm


0, 5 điểm

1

điểm


1 điểm3 điểm

Tổng

1,5 điểm

2 điểm

1,5 điểm

2 điểm


2,5 điểm


0,5 điểm

10 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào sau đây không bằng phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều  ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 2: Cho hình vẽ: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Khẳng định nào sau đây sai:

A) Điểm A không thuộc đường thẳng a.

B) Điểm B không thuộc đường thẳng a.

C) Đường thẳng đi qua hai điểm A và B cắt đường thẳng a.

D) Đường thẳng a đi qua hai điểm A và B.

Câu 3: Tung ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt 30 lần thấy xuất hiện 5 lần mặt 6 chấm. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Câu 4: Phân số tối giản của phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: 

A) MA + MB = AB

B) MA + AB = MB

C) MB + BA = MA

D) AM + MB = AB

Câu 6: Cho biểu đồ thể hiện số trẻ sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Số trẻ em xinh ra ngày mùng 2 là nhiều nhất.

B) Số bé gái sinh ra nhiều hơn số bé trai.

C) Số bê trai sinh ra ngày mùng 1 nhiều hơn số bé trai sinh ra ngày mùng 2.

D) Số bé gái sinh ra ngày mùng 3 nhiều hơn số bé gái sinh ra ngày mùng 2.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Bài 3 (1,5 điểm): Một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong bốn tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ trong hình 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

a) Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

b) Tính tỉ số của lượng thịt lợn bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt lợn bán ra trong cả bốn tháng.

Bài 4 (2 điểm): Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N   khác A).

a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm M và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm A?

c) Cho AM = 5cm; AN = 7cm. Tính MN

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên n sao cho:Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diềulà số tự nhiên

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho điểm M nằm giữa hai điểm P và Q. Khẳng định nào sau đây sai

A) PM + QM = PQ 

B) PQ – QM = PM

C) PQ – PM = QM

D) PM + PQ = MQ

Câu 3: Một hộp có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Bạn Mạnh lấy ngẫu nhiên từ trong hộp ra một quả bóng. Có mấy kết quả có thể xảy ra:

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Câu 4: Cho hai tia Ox và Oy đối nhay. Trên Ox lấy điểm A; Oy lấy điểm B sao cho OA = 4cm; OB = 5cm. Khẳng định nào sau đây đúng:

A) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

B) Hai điểm A và B nằm cùng phía với điểm O.

C) Độ dài đoạn thẳng AB = 9cm.

D) Điểm B nằm giữa hai điểm O và A.

Câu 5: Kết quả khi rút gọn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

B) 19

C) 40

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Câu 6: Trong các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều tìm phân số nhỏ nhất  

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (1 điểm/: Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1, 5 điểm): Cho biểu đồ cột thể hiện tốc độ tối đa của một số loài động vật:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Quan sát biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Con vật nào chạy nhanh nhất, con vậy nào chạy chậm nhất.

b) Thỏ và tuần lộc con vật nào chạy nhanh hơn? Vì sao?

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Trên AB lấy hai điểm M và N sao cho AM = 5cm; BN = 10cm.

a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Tính độ dài MN; AN; BM.

Bài 5 (0; 5 điểm): Tìm các số nguyên dương x; y thỏa mãn: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số đối của số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 2: Khi nào AM + MB = AB

A) A nằm giữa M và B

B) B nằm giữa M và A

C) M nằm giữa A và B

D) A; M; B thẳng hàng

Câu 3: 15 phút đổi ra giờ ta được kết quả là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 4: Gieo con xúc xắc một cách ngẫu nhiên thì số kết quả có thể xuất hiện là:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Câu 5: Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Khẳng định nào sau đây sai

A) Đường thẳng a đi qua hai điểm D và E

B) Điểm C không thuộc đường thẳng a

C) Điểm E không thuộc đường thẳng a

D) Ba điểm A; E; D không thẳng hàng

Câu 6: Nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Bài 2: Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Bài 3: Cho biểu đồ cột kép thể hiện điểm kiểm tra của hai bạn Lan và Hùng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

a) Những môn nào điểm của Lan cao hơn của Hùng, những môn nào điểm của Hùng cao hơn điểm của Lan.

b) Cho biết điểm môn Toán của Lan và Hùng.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ hai tia đối xứng Ox và Oy

a) Lấy A  Ox, B  Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay

b) Hai tia AB và Oy có đối nhau không? Vì sao?

c) Hai ta Ax và By có đối nhau không? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm): Chứng minh với mọi n ∈ N thì Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều tối giản.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào không bằng phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 2: Gieo một đồng xu 30 lần thấy xuất hiện 16 lần mặt sấp. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 3: O là trung điểm của đoạn thẳng AB thì O phải có những điều kiện gì?

A) O nằm giữa A và B.

B) O nằm giữa A và B và cách đều hai đầu mút A và B.

C) O cách đều hai đầu mút A và B.

D) A; O; B thẳng hàng.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây không đúng về tia 

A) Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

B) Hai tia trùng nhau là hai tia chung gốc và cùng nằm về một phía của đường thẳng.

C) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

D) Hai tia đối nhau thì chung gốc

Câu 5: Cặp phân số nào bằng nhau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Câu 6: Nếu xem điểm đăt hai kim giờ và kim phút là gốc chung thì khi đồng hồ chỉ 6 giờ thì ta có nhận xét gì về kim giờ và kim phút

A) Kim giờ và kim phút tạo thành hai tia đối nhau.

B) Kim giờ và kim phút tại thành hai tia trùng nhau.

C) Kim giờ và kim phút tạo thành hai tia vuông góc.

D) Kim giờ và kim phút tạo thành hai tia không chung gốc.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều

Bài 2 (1 điểm): 

a) Tìm x biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

b) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Bài 3 (1,5 điểm): Một hộp có 5 thẻ cùng loại được đánh số theo một trong các số 1; 2; 3; 4; 5 hai thẻ thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra.

b) Bạn Khánh rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, sau khi ghi lại số trên thẻ rồi trả vào hộp. Bạn Khánh đã rút 30 lần như vậy và nhận ra có 8 lần thẻ số 5 được rút ra. Tính xác suất rút ra thẻ số 5.

Bài 4 (2 điểm): Cho tia Mx và điểm N trên tia Mx sao cho MN = 4cm. Trên tia đối của tia Mx láy điểm P sao cho MP = 5cm

a) Trong ba điểm M; N ; P điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại.

b) Tính độ dài NP.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Chứng tỏ: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) | Cánh diều 

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác