5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2024 (có đáp án)

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 6.

5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2024 (có đáp án)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Find the word which has a different sound in the underlined part.

1. A. teachers

B. desks

C. rubbers

D. rulers

2. A. pencil

B. help

C. lesson

D. new

3. A. lamp

B. play

C. stay

D. crazy

4. A. bookshelves

B. computers

C. relatives

D. presents

Quảng cáo

II. Choose the correct answer.

1. I always…………………………our grandparents good health and a long life.

A. hang

B. decorate

C. wish

D. bring

2. There are many beautiful ……………………………in our garden at Tet. They are really colourful.

A. trees

B. flowers

C. plants

D. balloons

3. This river is …………………………. There is a lot of waste.

A. important

B. interesting

C. noisy

D. polluted

Quảng cáo

4. ………………………. is the first person visiting your house at Tet.

A. first rooster

B. lucky money

C. rooster

B. apricot blossom

5. I can't ............... my timetable.

A. finding

B. finds

C. find

D. finded

6. We …………… wash our hands before the meals.

A. should

B. won’t

C. shouldn’t

D. mustn’t

Quảng cáo

7. Where’s Tuan? He …………… judo with his friends.

A. is playing

B. is doing

C. play

D. do

8. London is a big city, but Tokyo is …………… than London.

A. the biggest

B. biggest

C. bigger

D. big

9. What …………….. your favourite sport?

A. do

B. does

C. are

D. is

10. He usually …………… in the morning.

A. is jogging

B. jog

C. jogs

D. jogging

III. Rearrange given words to make sentences

1. places/ we/ throw/ at/ public/ shouldn’t/trash/./

…………………………………………………………………

2. to/ this/ a/ she/ pagoda/ will/go/ Sunday/./

…………………………………………………………………

3. team/ going/ are/ plant/ trees/ our/ some/to/./

…………………………………………………………………

4. is/ in/ this/ the/ book/ store/ best/ the/./

…………………………………………………………………

5. to/ students/ uniform/ must/ wear/ Vietnam/ in /school/./

…………………………………………………………………

IV. Choose the correct option A, B, C or D for each the gap to complete the passage below.

Ha Long Bay is in Quang Ninh Province. It has many (1) ……….. and caves. The islands are named after things around us. (2) ……….. the bay you can find Rooster and Han Island and even Man’s Head Island. You must (3) ………..a boat ride around the islands – it’s essential! Tuan Chau is (4) ……….. island in Ha Long Bay. There you can (5) ……….. great Vietnamese seafood. You can watch (6) ……….. dances. You can join exciting (7) ………... Ha Long Bay is Vietnam’s most beautiful (8) ………..wonder.

1. A. rocks B. islands C. island D. lakes

2. A. On B. At C. In D. Over

3. A. to take B. taking C. take D. to taking

4. A. the biggest B. big C. biggest D. bigger

5. A. to enjoy B. enjoy C. enjoying D. enjoyed

6. A. historic B. good C. traditional D. difficult

7. A. activity B. acts C. activities D. actions

8. A. natural B. nature C. local D. international

V. Give the correct form of the verbs

1. Every day she (get) …………..up at 5.00, but today she (get )…………………. up at 6.00

2. The children (walk) ………………………………to school now

3. Lan never ( go ) ………………………………camping in winter

4. ……………………..David ( travel )………………………….. to Viet nam by plane now?

ĐÁP ÁN

I.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D;

II. 

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - C;

III.

1 - We shouldn't throw trash at public places

2 - She will go to a pagoda this Sunday.

3 - Our team are going to plant some trees.

4 - This is the best book in the store.

5 - Students must wear uniform to school in Vietnam.

IV. 

1 - B; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 

5 - B; 6 - C; 7 - C; 8 - A; 

V. 

1 - gets - gets;

2 - are walking;

3 - goes; 4 - Is... travelling;

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên