Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Với bộ 4 đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Toán 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 6.

Tải xuống

Ma trận đề thi

Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


Tập hợp số tự nghiên, số nguyên.

Số nguyên tố, hợp số

Tập hợp số nguyên

Số nguyên tố, hợp số

Tập hợp
1 câu


1 câu


1 câu
3 câu

0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm
1,5 điểm

Các phép toán trong tập số tự nhiên, số nguyên.

Thứ tự thực hiện phép tínhThứ tự thực hiện phép tính

Thực hiện các phép tính

Tính chất của các phép toán

2 câu


2 câu

4 câu


1,5 điểm


1 điểm

2,5 điểm

Dấu hiệu chia hết, ước và bội

Dấu hiệu chia hết

Ước và bội

Tính chất chia hết, ước và bội

Tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết


1 câu


1 câu1 câu


1 câu

4 câu

0,5 điểm


0,5 điểm1,5 điểm


0,5 điểm

3 điểm

Hình phẳng trong thực tiễnTính chất và tính diện tích hình phẳng trong thực tiễn

Tính diện tích hình phẳng


1 câu

1 câu


1 câu4 câu0,5 điểm

1 điểm


0,5 điểm2 điểm

Một số yếu tố thống kê

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi

1 câu1 câu


1 điểm1 điểm

Tổng

1 điểm

2,5 điểm

1,5 điểm

2 điểm

0, 5 điểm

2 điểm


0,5 điểm

10 điểm


Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Khẳng định nào sau đây sai

A) Tập số nguyên gồm các số nguyên âm, nguyên dương.

B) Tập hợp số nguyên kí hiệu là Z.

C) 5 là số nguyên dương.

D) -3 là số nguyên âm.

Câu 2: Tập các số chia hết cho cả 2 và 5 là:

A) A = {0; 5; 10; 15}

B) B = {0; 2; 4; 12}

C) C = {0; 10; 20; 30}

D) D = {5; 15; 12; 14}

Câu 3: A = {0; 2; 4; 6;…; 88; 90}. Số phần tử của tập A là

A) 44

B) 45

C) 46

D) 47

Câu 4: Số 280 phân tích ra thừa số nguyên tố ta được kết quả là:

A) 23.5.7

B) 22.5.72

C) 8.5.7

D) 2.5.7

Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau.

B) Hình tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.

C) Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.

D) Hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.

Câu 6: Tập hợp các ước của 9 là:

A) A = {1; 3; 9}

B) B = {3; 9}

C) C = {±3; ±9}

D) D = {±1; ±3; ±9}

II. Tự luận 

Bài 1: Cho biểu đồ

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh ở trên cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh khối lớp 6.

a) Loại quả nào được các bạn học sinh khối 6 yêu thích nhiều nhất, loại quả nào được các bạn yêu thích ít nhât?

b) Có bao nhiêu bạn yêu thích quả bưởi?

Bài 2: Thực hiện phép tính

a) 545.65 + 15.545 - 80.445

b) 480 : [75 + (72 - 8.3) : 5] + 20210

Bài 3: Tìm x nguyên

a) 87 - (73 - x) = 20

b) 3x - 1 + 3x + 3x + 1 = 39

Bài 4: Cho hình vẽ

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

a) Tính chu vi hình H.

b) Tính diện tích hình H.

Bài 5: Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp 6A từ 38 đến 60 em. Tính số học sinh lớp 6A.

Bài 6: Tìm số tự nhiên n để: (3n + 1) chia hết cho (n + 2).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 các bộ sách khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có dạng hình gì:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

B) Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3.

Câu 3: Cho tập hợp M = . Cách viết nào sau đây là đúng?

A) b ∈ M

B) d ∈ M               

C) {a} ∈ M            

D)  c ∉ M

Câu 4: Số tự nhiên x là bội của 4 và thỏa mãn 24 < x < 30. Số x là:

A) 28

B) 26

C) 24

Câu 5: ƯCLN(16; 40; 176) bằng:

A) 4

B) 16

C) 10 

D) 8

Câu 6: Trong các số 0; 1; 4; 7; 8. Tập hợp tất cả các số nguyên tố là:

A) {7}

B) {1; 7}

C) {4; 8}

D) {0; 1; 7}

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 36.13 + 64.37 + 9.4.87 + 64.9.7

b) 50 + [65 - (9 - 4)2]

Bài 2: Tìm x

a) 575 - (6x + 70) = 445

b) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

Bài 3: Cho biểu đồ cột thể hiện tốc độ tối đa của một số loài động vật:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Con vật nào chạy nhanh nhất, con vậy nào chạy chậm nhất.

b) Thỏ và tuần lộc con vật nào chạy nhanh hơn? Vì sao?

Bài 4: Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 177 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng bằng nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Nhưng sau khi chia xong còn thừa 13 quyển vở, 8 bút và 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thưởng khác. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng.

Bài 5: Cô Huệ có một căn phòng của mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng 5m. 

a) Tính diện tích căn phòng.

b) Cô Huệ muốn lát gạch cho căn phòng, loại gạch lát nền được sử dụng là gạch vuông có cạnh dài 40cm . Hỏi cô Huệ phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 6: Tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 17.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm

Câu 1: ƯCLN (18; 60) là: 

A) 30

B) 6

C) 12

D) 18

Câu 2: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 3: Số 25365 là số:

A) Chia hết cho 2 và 3.

B) Chia hết cho 3 và 5.

C) Chia hết cho 2 và 5.

D) Chia hết cho 9.

Câu 4: Cho B = {0; 2; 4; 6; 8; 10}. Tập hợp B được viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp là:

A) B = {x | x là số tự nhiên, x < 11}

B) B = {x | x là số tự nhiên, x < 10}

C) B = {x | x là số tự nhiên chẵn, x < 11}

D) B = {x | x là số tự nhiên chẵn, x < 10}

Câu 5: Cho M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 4. Khẳng định dưới đây đúng là:

A) M = {0; 1; 2; 3; 4}

B) M = {0; 1; 2; 3}

C) M = {1; 2; 3; 4}

D) M = {1; 2; 3}

Câu 6: Khi phân tích 240 ra thừa số nguyên tố thì kết quả đúng là:

A) 16.3.5

B) 22.32.5

C) 24.3.5

D) 24.32.5

II. Tự luận

Bài 1: Cho biểu đồ cột kép thể hiện điểm kiểm tra của hai bạn Lan và Hùng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

a) Những môn nào điểm của Lan cao hơn của Hùng, những môn nào điểm của Hùng cao hơn điểm của Lan.

b) Cho biết điểm môn Toán của Lan và Hùng.

Bài 2: Thực hiện phép tính

a) 64.57 + 64.43 - 2300

b) 22.85 + 40.22 - 23.12

Bài 3: Tìm x nguyên:

a) (7x - 15) : 3 = 9

b) 3x.2 + 15 = 33

Bài 4: Ba khối 6, 7, 8  theo thứ tự có 300 học sinh, 276 học sinh, 252 học sinh xếp thành hàng dọc để diễu hành sao cho số hàng dọc của mỗi khối như nhau. Có thể xếp nhiều nhất thành mấy hàng dọc để mỗi khối đều không có ai lẻ hàng? Khi đó ở mỗi khối có bao nhiêu hàng ngang?

Bài 5: Một siêu thị cần treo đèn LED trang trí xung quanh mép một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng 5m  và chiều dài 10m. Chi phí cho mỗi mét dài của đèn LED là 120000 đồng. Hỏi siêu thị đó phải trả bao nhiêu tiền khi cần treo đèn LED (bỏ qua tiền công thợ lắp đèn).

Bài 6: Tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 3)(x + y - 5) = 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {1; 3; 5; 7; 9; ...; 999} là:

A) 999

B) 998

C) 500

D) 499

Câu 2: Cho tập hợp A = {8; m; 1; n; 5; 2; v; t}. Cách viết nào sau đây là đúng

A) {8; v} ∈ A

B) 18 ∈ A

C) 1; 2; 5; 8 ⊂ A

D) {1; 2; 5; 8; m; n} ⊂ A

Câu 3: Trong các số 6; 90; 20; 18. Bội của 30 là:

A) 6

B) 90 

C) 20

D) 18

Câu 4: Số hình tam giác trong hình vẽ là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Câu 5: Người ta xếp 6 tam giác đều có chu vi  9cm thành một hình lục giác đều. Chu vi của lục giác đều mới là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

A) 18  

B) 27

C) 36

D) 54

Câu 6: Tập hợp các số tự nhiên ℕ được viết đúng là:

A) ℕ = {0; 1; 2; 3; 4; ...}

B) ℕ = {0; 1; 2; 3; 4}

C) ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, ...}

D) ℕ = {0, 1, 2, 3, 4}

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) (-297) + 630 + 297 + (-330)

b) 20180 - {152 : [(20.15 - 22.52) - 25]}

Bài 2: Tìm x nguyên

a) (x + 7) – 11 = 20 – 18 

b) 5x + 5 - 20170 = 23.3

Bài 3: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 4: Có 240 quyển vở, 150 bút chì và 210 bút bi. Người ta muốn chia số vở, bút chì, bút bi đó thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng? Khi đó, mỗi phần thưởng gồm bao nhiêu quyển vở, bút chì, bút bi?

Bài 5:  Một bức tường trang trí phòng khách có dạng hình chữ nhật có chiều dài 5m , chiều rộng 3m .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo

1) Tính diện tích của bức tường.

2) Người ta muốn dán giấy trang trí có dạng hình vuông (1) có cạnh bằng chiều rộng của bức tường. Tính số tiền giấy dán tường? Biết rằng giá giấy dán tường là 100 000 đồng.

Bài 6: Tìm số tự nhiên x, y biết: xy + 3x + 3y = 0

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác