[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) - Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) - Cánh diều

Với bộ 3 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 2: Một chiếc hộp gồm ba thẻ được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên một thẻ, có mấy kết quả có thể xảy ra

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 3: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 4: Giá trị của x thỏa mãn [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Điểm O thuộc đoạn thẳng AB, OA = 4cm. Khẳng định nào sau đấy sai.

A) Độ dài đoạn thẳng OB bé hơn độ dài đoạn thẳng AB.

B) O không là trung điểm của AB.

C) O nằm giữa A và B.

D) Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OB

Câu 6: Một hộp có 1 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng. Bạn Hường lấy ngẫu nhiên ra một quả bóng ghi kết quả màu rồi trả lại vào hộp. Trong 10 lần lấy thấy có 3 lần xuất hiện bóng màu đỏ. Xác suất xuất hiện bóng đỏ là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên thu được số liệu cân nặng của học sinh tổ 1 dưới dạng bảng sau: 

Cân nặng

Số học sinh

35kg

1

37kg

4

39kg

3

40kg

2

a) Em hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Em hãy cho biết cân nặng trung bình của tổ 1 là bao nhiêu.

Bài 4 (2 điểm): Cho biết AB = 3cm; BC = 7cm; AD = 9cm; CD = 4cm.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD với độ dài đoạn thẳng AD.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Tính A.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Một chiếc hộp gồm ba thẻ được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫy nhiên một thẻ, có mấy kết quả có thể xảy ra

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải: 

Vì ba thẻ được đánh số từ 1 đến 3 nên kết quả có thể lấy ra là thẻ số 1 hoặc thẻ số 2 hoặc thẻ số 3.

Câu 3: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải: 

Các cặp đường thẳng song song là: 

Cặp 1: a và b

Cặp 2: d và c

Câu 4: Giá trị của x thỏa mãn [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Điểm O thuộc đoạn thẳng AB, OA = 4cm. Khẳng định nào sau đấy sai.

A) Độ dài đoạn thẳng OB bé hơn độ dài đoạn thẳng AB.

B) O không là trung điểm của AB.

C) O nằm giữa A và B.

D) Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OB

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Quan sát hình vẽ ta thấy khẳng định D sai vì OA = 4cm; OB = 6cm nên OB > OA

Câu 6: Một hộp có 1 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng. Bạn Hường lấy ngẫu nhiên ra một quả bóng ghi kết quả màu rồi trả lại vào hộp. Trong 10 lần lấy thấy có 3 lần xuất hiện bóng màu đỏ. Xác suất xuất hiện bóng đỏ là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Lời giải:

Xác suất xuất hiện bóng đỏ là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Đối tượng thống kê là cân nặng của học sinh tổ 1

Tiêu chí thông kê là số học sinh ứng với mỗi loại cân nặng.

b) cân nặng trung bình của tổ 1 là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 4 (2 điểm):

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

AB + BC + CD = 3 + 7 + 4 = 14 (cm)

b) Vì độ dài đoạn thẳng AD = 9cm nên độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD (14 > 9) 

Bài 4 (0,5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 6: Tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

B) Hai tia chung gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về hai đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được kết quả lần lượt là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện phép tính: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông báo rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt của cả đội là 12 người. Đội trưởng thông báo đúng hay sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB có độ dài 20cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ dài BC; CD.

b) C có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với mọi số tự nhiên n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 2: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; nhà Lan trồng 5 cây hoa; nhà Huy trồng 3 cây hoa; nhà An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng vì nhà An trồng nhiều hoa nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng vì nhà Huy trồng ít hoa nhất (3 cây) .

Khẳng định C đúng vì nhà Lan và nhà Mai trồng số cây hoa bằng nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai vì nhà Lan và nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn nhà nhà Huy và An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB nên [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 4: Số đối của phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Lời giải: 

Hai phân số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 6: Tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân có cả ba tính chất trên

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Hai tia chung gốc thì đối nhau

B) Hai tia chung gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về hai đầu.

Lời giải: 

A) sai vì cần thêm điều kiện hai tia đó phải nằm về hai phía của gốc

B) sai vì cần thêm điều kiện hai tia đó phải nằm về một phía của gốc

C) đúng vì nó là định nghĩa về tia

D) sai vì tia bị giới hạn 1 đầu là gốc của tia

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều  ta được kết quả lần lượt là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1:  Thực hiện phép tính: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 3: 

a) Số người lao động của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số người lao động của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số người lao động của tổ ba là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động giỏi của cả đội là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao động khá của cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao động đạt của cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động giỏi nhiều hơn số lao động khá và đạt của đội số người là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy đội trưởng đã nói đúng.

Bài 4: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

a) Vì C nằm trên đoạn thẳng AB nên AC + CB = AB

Thay số:  6 + CB = 20

CB = 20 – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm và AD = 12 cm nên AC < AD. Do đó C nằm giữa A và D.

Ta có: AD = AC + CD 

Thay số: 12 = 6 + CD

CD = 12 – 6

CD = 6cm

b) Ta có: C nằm giữa A và D.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Do đó C là trung điểm của AD

Bài 5: 

Gọi d = ƯCLN(3n +2; 5n + 3) (d ∈ N*)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Vậy phân số đã cho tối giản.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cách viết nào sau đây cho ta phân số:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 2: Cho biểu đồ tranh 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai:

A) Ngày thứ năm trong tuần số học sinh được nhiều điểm mười nhất.

B) Ngày thứ tư trong tuần số học sinh được điểm mười ít nhất.

C) Ngày thứ hai và ngày thứ sáu trong tuần số học sinh được điểm mười bằng nhau.

D) Số học sinh đạt điểm mười trong tuần là 16 học sinh.

Câu 3: Cho hình vẽ: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Khẳng định nào sau đây sai: 

A) Điểm A thuộc đường thẳng d.

B) Điểm B không thuộc đường thẳng d.

C) Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

D) Đường thẳng d đi qua điểm A.

Câu 4: Cho đoạn thẳng MN và điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Biết OM = 5cm; ON = 3cm. Độ dài MN là: 

A) 8cm

B) 2cm

C) 10cm

D) 15cm

Câu 5: Tung một đồng xu cân đối đồng chất 50 lần ta thu được 22 lần mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa của đồng xu là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 6: Phân số nghịch đảo của phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (2 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Trong ba điểm O; B; A điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) A có phải trung điểm của OB không? Vì sao?

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng minh rằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cách viết nào sau đây cho ta phân số:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Lời giải:

 là phân số khi a, b ∈ Z, b ≠ 0.

Câu 2: Cho biểu đồ tranh 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai:

A) Ngày thứ năm trong tuần số học sinh được nhiều điểm mười nhất.

B) Ngày thứ tư trong tuần số học sinh được điểm mười ít nhất.

C) Ngày thứ hai và ngày thứ sáu trong tuần số học sinh được điểm mười bằng nhau.

D) Số học sinh đạt điểm mười trong tuần là 16 học sinh.

Lời giải:

D) sai vì số học sinh đạt điểm 10 trong tuần là 14

Câu 3: Cho hình vẽ: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Khẳng định nào sau đây sai: 

A) Điểm A thuộc đường thẳng d.

B) Điểm B không thuộc đường thẳng d.

C) Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

D) Đường thẳng d đi qua điểm A.

Lời giải: 

C) sai vì đường thẳng d chỉ đi qua điểm A mà không đi qua điểm B.

Câu 4: Cho đoạn thẳng MN và điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Biết OM = 5cm; ON = 3cm. Độ dài MN là: 

A) 8cm

B) 2cm

C) 10cm

D) 15cm

Lời giải:

Vì O nằm giữa M và N nên OM + ON = NM

5 + 3 = 8cm

Vậy MN = 8cm

Câu 5: Tung một đồng xu cân đối đồng chất 50 lần ta thu được 22 lần mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa của đồng xu là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều   

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Lời giải: 

Xác suất xuất hiện mặt ngửa khi tung đồng xu là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 6: Phân số nghịch đảo của phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Lời giải: 

Hai phân số là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 2 (2 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Bài 3 (2,5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

a) Ta có ba điểm A, B, C thuộc tia Ox và OA < OB (3 < 6) nên A nằm giữa O và B.

b) Vì A nằm giữa O và B nên AO + BA = OB 

Thay số: 3 + AB = 6 

AB = 6 – 3 

AB = 3cm

Vì A nằm giữa O và B; [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều nên A là trung điểm của OB

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng minh rằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác