Unit 3 lớp 6: Grammar PracticeUnit 3: At Home

Grammar Practice (trang 40-43 SGK Tiếng Anh 6)

Phần này sẽ hướng dẫn các em phần luyện tập về nhà Grammar Practice ở trang 40 Sách giáo khoa.

1. to be

I'm Nga. I'm a student.

My mother and father are teachers.

My brother's a student.

There are four people in my family.

2. to be

I'm Ba. This is Nga.

She's my friend. We are in the yard.

My mother and father are in the house.

3. to be

a) How old are you?
  I'm twelve.
b) How old is she?
  She's eleven.
c) Is he eleven?
  No, he isn't.
d) Are they twelve?
  No, they aren't.

4. Imperative (Commands) (Câu mệnh lệnh)

a) Come in.
b) Sit down.
c) Open your book.
d) Close your book.
e) Stand up.

5. How many ...?

a) How many desks are there?
- There is one.
b) How many books are there?
- There are six.
c) How many students are there?
- There are two.
d) How many teachers are there?
- There is one.

6. Question words (Từ để hỏi)

a) What is your name?
  My name is Nam.
b) Where do you live?
  I live in Ha Noi.
c) Who is that?
  That is my brother.
d) What does he do?
  He is a student.

7. Numbers

a) 1 one, 5 five, 8 eight, 10 ten, 20 twenty, 30 thirty, 50 fifty, 70 seventy, 90 ninety, 100 one/a hundred.

b) four 4, seven 7, nine 9, eleven 11, fifteen 15, twenty-five 25, sixty 60, seventy-five 75, eighty 80.

8. Greetings

Thanh: Hello.
Chi:  Hi.
Thanh: How are you?
Chi:  I'm fine, thank you. How are you?
Thanh: Fine, thanks.

9. This - That

Ba: What is that?
   Is it a desk?
Thu: Yes, it is.

Ba: What is this?
   Is it a desk?
Thu: No, it isn't.
   It's a table.

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-at-home.jsp