Unit 12 lớp 9: Skills 2Unit 12: My future career

Unit 12 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Work in pairs and answer the questions below. (Làm việc theo cặp và trả lời những câu hỏi.)

1. What job do you want to do in the future?

⇒ a teacher, an engineer, a designer, a doctor, a businessman, a police, a lawyer, a model, a singer, an actor/ actress, a writer, a journalist, a psychologist, an astronaut, …

2. What qualities do you think you need to do that job?

⇒ teamwork, calm, strong, patient, creative, decisive, sympathetic, considerable, careful, knowledgeable, …

2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick's mother, .... (Phong đang nói chuyện với bà Warner, mẹ của Nick, về những công việc trong tương lai mà anh ấy và bạn anh ấy muốn làm. Nghe nghe đoạn đối thoại và điền vào chỗ trống không nhiều hơn 3 từ.)

1. mountains of work2. work overtime3. rewarding4. sociable5. applied skills6. good with his

3. Listen again and decide if the following statements .... (Nghe lại và quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

1.T2.T3.T4.F5.F6.T

Hướng dẫn dịch

1. Là một giáo viên mẹ của Phong phải chuẩn bị bài mới, chấm bài và bình luận bài làm.

2. Phong thích công việc hành chính.

3. Trang thích đi du lịch.

4. Trang sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

5. Nick muốn tập trung vào những môn học trên trường.

6. Một thợ máy cần nhiều kỹ năng để làm việc tốt.

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities .... (Thực hành theo cặp. Chọn một nghề mà bạn thích. Thảo luận với ba phẩm chất cần thiết để mọi người làm tốt công việc đó. Các bạn sử dụng những ý tưởng bên dưới.)

Job Qualities
Teacher Organized, patient, skillful, calm
Doctor Skillful, technical, calm
Painter Empathetic, creative, dynamic

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about ..... (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

Here are the three most important qualities to be a good teacher.

Firstly, being organized and prepared is very important. Great teachers are always organized and prepared for class. Their lessons are clearly structured so that students can easily follow it. An organized teacher can quickly find their teaching materials so that there are minimal distractions in class. Besides, what would your students think when you tell them you misplaced all their homework last night?

Secondly is patience. A great teacher is very patient with their students and their parents to deal with the same questions and problems over and over again. You never give up on your students and would try out new ways to help them succeed in school.

Finally, a good teacher must love teaching. According to Robert John Meehan, "teachers who love teaching, teach children to love learning." We believe that this is the most important quality that all teachers should have. Teachers should be passionate and love teaching. A teacher who does not enjoy and love their job cannot be effective at all. Also, you can’t expect your students to enjoy the class if you don't enjoy the class.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 12 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-my-future-career.jsp