AJAX XML Parser trong PHP
Ví dụ về Ajax XML

Sử dụng với AJAX, chúng ta có thể phân tích cú pháp XML từ Local Directory cũng như Server. Dưới đây là ví dụ minh họa cách phân tích cú pháp XML với trình duyệt web.

<html>
  <head>
  
   <script>
     function showCD(str) {
      if (str=="") {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
        return;
      }
      
      if (window.XMLHttpRequest) {
        // phần code cho IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
      }
      else 
      { // phần code IE6, IE5
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
      
      xmlhttp.onreadystatechange=function() {
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
         document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
        }
      }
      xmlhttp.open("GET","getcourse.php?q="+str,true);
      xmlhttp.send();
     }
   </script>
  
  </head>
  <body>
   
   <form>
     Lựa chọn khóa học:
     <select name="cds" onchange="showCD(this.value)">
      <option value="">Lựa chọn một khóa học:</option>
      <option value="Android">Android </option>
      <option value="Html">HTML</option>
      <option value="Java">Java</option>
      <option value="PHP">MS technologies</option>
     </select>
   </form>
   
   <div id="txtHint"><b>Thông tin khóa học...</b></div>
   
  </body>
</html>

Ví dụ trên sẽ gọi getcourse.php sử dụng phương thức GET. Tệp getcourse.php tải catalog.xml.getcourse.php như dưới đây:

<?php
  $q=$_GET["q"];
  
  $xmlDoc = new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("catalog.xml");
  
  $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('COURSE');
  
  for ($i=0; $i<=$x->length-1; $i++) {
   =
   if ($x->item($i)->nodeType==1) {
     if ($x->item($i)->childNodes->item(0)->nodeValue == $q) {
      $y=($x->item($i)->parentNode);
     }
   }
  }
	
  $cd=($y->childNodes);
  
  for ($i=0;$i<$cd->length;$i++) {
   if ($cd->item($i)->nodeType==1) {
     echo("<b>" . $cd->item($i)->nodeName . ":</b> ");
     echo($cd->item($i)->childNodes->item(0)->nodeValue);
     echo("<br>");
   }
  }
?>

Tệp catalog.xml

XML file có danh sách khóa học và chi tiết về chúng. File này được truy cập bởi getcourse.php.

<CATALOG>
  <SUBJECT>
   <COURSE>Android</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$10</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
  
  <SUBJECT>
   <COURSE>Html</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$15</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
  
  <SUBJECT>
   <COURSE>Java</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$20</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
  
  <SUBJECT>
   <COURSE>PHP</COURSE>
   <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
   <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
   <PRICE>$25</PRICE>
   <YEAR>2015</YEAR>
  </SUBJECT>
</CATALOG>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Ajax XML Parser trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: