Giới thiệu Form trong PHP
Giới thiệu Dynamic Website

Website cung cấp các tính năng mà có thể sử dụng để lưu giữ, cập nhật, thu hồi, và xóa dữ liệu trong một Database.

Form là gì?

Một tài liệu mà chứa các trường trống (Blank Field), mà người sử dụng có thể điền dữ liệu hoặc người sử dụng có thể lựa chọn dữ liệu. Dữ liệu sẽ lưu trữ trong Database.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa form với một số hành động cụ thể bởi sử dụng phương thức POST.

<html>
  
  <head>
   <title>Form trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php
     
     // Định nghĩa các biến và gán giá trị rỗng cho biến
     $name = $email = $gender = $comment = $website = "";
     
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      $name = test_input($_POST["name"]);
      $email = test_input($_POST["email"]);
      $website = test_input($_POST["website"]);
      $comment = test_input($_POST["comment"]);
      $gender = test_input($_POST["gender"]);
     }
     
     function test_input($data) {
      $data = trim($data);
      $data = stripslashes($data);
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
     }
   ?>
  
   <h2>Mẫu đăng ký lớp luyện thi TOEIC </h2>
   
   <form method="post" action="../php/php_form_introduction.htm">
     <table>
      <tr>
        <td>Họ tên:</td> 
        <td><input type="text" name="name"></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>E-mail:</td>
        <td> <input type="text" name="email"></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Thời gian học:</td>
        <td> <input type="text" name="website"></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tên lớp:</td>
        <td><textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
         <input type="radio" name="gender" value="female">Nữ
         <input type="radio" name="gender" value="male">Nam
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>
         <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
        </td>
      </tr>
     </table>
   </form>
   
   <?php
     echo "<h2>Thông tin bạn đã cung cấp:</h2>";
     echo $name;
     echo "<br>";
     
     echo $email;
     echo "<br>";
     
     echo $website;
     echo "<br>";
     
     echo $comment;
     echo "<br>";
     
     echo $gender;
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Form trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: