Simple XML GET trong PHPXML GET đã sử dụng để lấy các giá trị node từ XML file. Ví dụ sau minh họa cách lấy dữ liệu từ XML.

Tệp note.xml

Tệp note.xml là một xml file, nó có thể được truy cập bởi php file.

<SUBJECT>
  <COURSE>Android</COURSE>
  <COUNTRY>VietNam</COUNTRY>
  <COMPANY>BKcompany</COMPANY>
  <PRICE>$10</PRICE>
</SUBJECT>

Tệp index.htm

Index page có quyền để lấy truy cập xml data bởi sử dụng hàm simplexml_load_file().

<?php
  $xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: không thể tạo đối tượng");
?>
<html>
  <head>
   
   <body>
     
     <?php
      echo $xml->COURSE . "<br>";
      echo $xml->COUNTRY . "<br>";
      echo $xml->COMPANY . "<br>";
      echo $xml->PRICE;
     ?>
     
   </body>
   
  </head>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

XML Get trong PHP

Lấy các giá trị node

Bây giờ giả sử note.xml có code như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<vietjack>
  
  <course category="JAVA">
   <title lang="vi">Java</title>
   <tutor>Nguyen Hoang Manh</tutor>
   <duration></duration>
   <price>$30</price>
  </course>
  
  <course category="Python">
   <title lang="vi">Python</title>.
   <tutor>Tran Phuong Nam</tutor>
   <duration>3</duration>
   <price>$50</price>
  </course>
  
  <course category="HTML">
   <title lang="vi">html</title>
   <tutor>Tran Minh Chinh</tutor>
   <duration>5</duration>
   <price>$50</price>
  </course>
  
  <course category="WEB">
   <title lang="vi">Cong nghe web</title>
   <tutor>Hoang Nam</tutor>
   <duration>10</duration>
   <price>$60</price>
  </course>

</vietjack>

PHP code sẽ là như sau:

<html>
  <body>
  
   <?php
     $xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: không thể tạo đối tượng");
     foreach($xml->children() as $note) { 
      echo $note->title . "<br> "; 
      echo $note->tutor . "<br> "; 
      echo $note->duration . "<br> ";
      echo $note->price . "<hr>"; 
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

XML GET trong PHP

Nó sẽ cho kết quả:

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: