Ví dụ DOM Parser trong PHP
Một HTML Dom parser được viết trong PHP5.X version. DOM Parser thực sự tốt khi làm việc với XML cũng như HTML. DOM Parser dựa trên Tree-Based và trước khi truy cập data, nó sẽ tải data vào trong đối tượng DOM và nó sẽ cập nhật Data tới trình duyệt web. Ví dụ dưới minh họa cách lấy truy cập tới HTML Data trong trình duyệt web.

<?php 
  $html = ' 
   <head> 
     <title>Học lập trình tại VietJack</title>
   </head> 
  
   <body> 
     <h2>Chi tiết khóa học</h2> 
   
     <table border="0"> 
      <tbody> 
        <tr> 
         <td>Android</td> 
         <td>Nguyen Hoang Manh</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>PHP</td> 
         <td>Tran Hoang Nam</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>HTML</td> 
         <td>Tran Minh Chinh</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>CSS</td> 
         <td>Le Duc Viet</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>C++</td> 
         <td>Tran Duc Hung</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Python</td> 
         <td>Phan Hoang Nam</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>C#</td> 
         <td>Dinh Tien Manh</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
      </tbody> 
     </table> 
   </body> 
  </html> 
  '; 
  /*** Tạo một đối tượng DOM mới ***/ 
  $dom = new domDocument; 
  
  /*** Tải html vào trong đối tượng ***/ 
  $dom->loadHTML($html); 
  
  /*** loại bỏ khoảng trắng ***/ 
  $dom->preserveWhiteSpace = false; 
  
  /*** lấy bảng theo tên thẻ ***/ 
  $tables = $dom->getElementsByTagName('table'); 
  
  /*** lấy tất cả các hàng từ bảng ***/ 
  $rows = $tables->item(0)->getElementsByTagName('tr'); 
  
  /*** lặp qua các hàng trong bảng ***/ 
  foreach ($rows as $row) 
  {
   /*** lấy cột theo tên thẻ ***/ 
   $cols = $row->getElementsByTagName('td'); 
   
   /*** Hiển thị giá trị ***/ 
   echo 'Khóa học: '.$cols->item(0)->nodeValue.'<br />'; 
   echo 'Giảng viên: '.$cols->item(1)->nodeValue.'<br />'; 
   echo 'Công ty: '.$cols->item(2)->nodeValue; 
   echo '<hr />'; 
  }
?> 

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

DOM Parser trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: