Unit 7 lớp 9: Skills 2Unit 7: Recipes and eating habbits

Unit 7 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Work in pairs. One of you looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 17. Ask each other questions to find out the differences between your pictures. (Làm việc theo cặp. Một bạn nhìn vào bức tranh A và bạn còn lại nhìn vào bức tranh B ở trang 17. Hỏi nhau những câu hỏi để tìm ra sự khác biệt giữa tranh của các bạn)

Để học tốt tiếng anh 9 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm

Picture A: A boy is eating chocolate. On the table there are junk foods such as crisps, a hamburger, soft drinks, and sweets. The boy looks fat.

Picture B: A girl is having rice. On the table we can see soup, fish, vegetables, and watermelon. The girl looks slim and fit.

Meaning: They show the contrast between healthy eating and unhealthy eating.

2. 4 Teen Radio is asking two students about their eating habits. Listen to what they say and decide if the statements are true (T) or false (F). (4 Teen Radio đang hỏi hai học sinh về thói quen ăn uống của họ. nghe họ nói và quyết định những câu sau đây là đúng hay sai)

1.T2.F3.T4.F5.T6.F

Hướng dẫn dịch

1. Nicolas dậy trễ và để có một bữa sáng thiết thực.

2. Thật khó để mua bữa trưa trong căn tin trường anh ấy.

3. Anh ấy đang cân nhắc việc thay đổi thói quen ăn uống.

4. Cả Maya và anh trai cô ấy đều có thói quen ăn uống tôt.

5. Cô ấy nghĩ rằng bữa sáng nên bao gồm thực phẩm giàu dinh dưỡng.

6. Cô ấy nấu bữa tối cho cả nhà.

3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank. (Nghe lại lần nữa và hoàn thành bảng. sử dụng không nhiều hơn 3 từ cho mỗi chõ trống)

1. Biscuits2. Hamburger3. Crisps4. fried beef5. vegetables
6. cereal7. a banana8. slices of bread9. boiled egg10. steamed fish

4. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's eating habits. Take notes of your partner's answers in the table. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về thói quen ăn uống của nhau. Ghi chú lại câu trả lời của bạn vào bảng)

5a. Write about your partner's eating habits. Include information about his/her meals, your opinion about his/her eating habits and possible changes. (Viết về thói quen ăn uống của bạn bạn. Bao gồm thông tin về những bữa ăn của bạn ấy, ý kiến của bạn về thói quen ăn uống của bạn ấy và những thay đổi nếu có)

My friend, Trang, does not have healthy eating habits. She sometimes skips breakfast. When she has it.

She usually buys a hamburger and a soft drink from a café near our school. For lunch, her favourite is fried rice and deep-fried chicken. The good thing is that she prefers to have dinner at home. However, she likes eating a lot of rice and fatty pork for dinner. She rarely eats vegetables, but loves fruits.

I thinkTrang should change her diet. First, if she wants to have more energy for the day, she should never skip breakfast. Second, she must reduce the amount of fast food she eats. Also, eating more vegetables -vould be good for her. She should also eat less rice for dinner. These changes will definitely keep her fit.

b. Exchange your work and give comments. (Trao đổi bài làm của bạn và cho nhận xét.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 7 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp