Tạo Puzzle Game sử dụng Java SwingChúng ta có thể phát triển Puzzle Game bằng Java với sự giúp đỡ của AWT/Swing với Event Handling. Dưới đây là code để phát triển Puzzle Game:

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
public class puzzle extends JFrame implements ActionListener{ 
JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,next; 
puzzle(){ 
super("Puzzle Game - VietJack"); 
 b1=new JButton("1"); 
 b2=new JButton(" "); 
 b3=new JButton("3"); 
 b4=new JButton("4"); 
 b5=new JButton("5"); 
 b6=new JButton("6"); 
 b7=new JButton("7"); 
 b8=new JButton("8"); 
 b9=new JButton("2"); 
 next=new JButton("next"); 
 
b1.setBounds(10,30,50,40); 
b2.setBounds(70,30,50,40); 
b3.setBounds(130,30,50,40); 
b4.setBounds(10,80,50,40); 
b5.setBounds(70,80,50,40); 
b6.setBounds(130,80,50,40); 
b7.setBounds(10,130,50,40); 
b8.setBounds(70,130,50,40); 
b9.setBounds(130,130,50,40); 
next.setBounds(70,200,100,40); 
  
add(b1);add(b2);add(b3);add(b4);add(b5);add(b6);add(b7);add(b8);add(b9); add(next); 
b1.addActionListener(this); 
b2.addActionListener(this); 
b3.addActionListener(this); 
b4.addActionListener(this); 
b5.addActionListener(this); 
b6.addActionListener(this); 
b7.addActionListener(this); 
b8.addActionListener(this); 
b9.addActionListener(this); 
next.addActionListener(this); 
 
next.setBackground(Color.black); 
next.setForeground(Color.green); 
setSize(250,300); 
setLayout(null); 
setVisible(true); 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
}//ket thuc constructor 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
if(e.getSource()==next){ 
String s=b4.getLabel(); 
b4.setLabel(b9.getLabel()); 
b9.setLabel(s); 
s=b1.getLabel(); 
b1.setLabel(b5.getLabel()); 
b5.setLabel(s); 
s=b2.getLabel(); 
b2.setLabel(b7.getLabel()); 
b7.setLabel(s); 
} 
if(e.getSource()==b1){ 
String s=b1.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b1.setLabel(" ");} 
else if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b1.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b3){ 
String s=b3.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b3.setLabel(" ");} 
else if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b3.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b2){ 
String s=b2.getLabel(); 
if(b1.getLabel().equals(" ")){ b1.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
else if(b3.getLabel().equals(" ")){ b3.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b4){ 
String s=b4.getLabel(); 
if(b1.getLabel().equals(" ")){ b1.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
else if(b7.getLabel().equals(" ")){ b7.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
 }//end of if 
 
if(e.getSource()==b5){ 
String s=b5.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b6){ 
 
String s=b6.getLabel(); 
if(b9.getLabel().equals(" ")){ b9.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
else if(b3.getLabel().equals(" ")){ b3.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b7){ 
String s=b7.getLabel(); 
if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b7.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b7.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b8){ 
String s=b8.getLabel(); 
if(b7.getLabel().equals(" ")){ b7.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
else if(b9.getLabel().equals(" ")){ b9.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b9){ 
String s=b9.getLabel(); 
if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b9.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b9.setLabel(" ");} 
if(b1.getLabel().equals("1")&&b2.getLabel().equals("2")&&b3.getLabel() 
.equals("3")&&b4.getLabel().equals("4")&&b5.getLabel().equals("5") 
&&b6.getLabel().equals("6")&&b7.getLabel().equals("7")&&b8.getLabel() 
.equals("8")&&b9.getLabel().equals(" ")){  
JOptionPane.showMessageDialog(puzzle.this,"!!!you won!!!"); 
} 
 }//ket thuc if 
 
}//ket thuc actionPerformed 
  
 
public static void main(String[] args){ 
new puzzle(); 
}//ket thuc main 
 
}//ket thuc class  

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.