Tạo Puzzle Game sử dụng Java SwingChúng ta có thể phát triển Puzzle Game bằng Java với sự giúp đỡ của AWT/Swing với Event Handling. Dưới đây là code để phát triển Puzzle Game:

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
public class puzzle extends JFrame implements ActionListener{ 
JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,next; 
puzzle(){ 
super("Puzzle Game - VietJack"); 
 b1=new JButton("1"); 
 b2=new JButton(" "); 
 b3=new JButton("3"); 
 b4=new JButton("4"); 
 b5=new JButton("5"); 
 b6=new JButton("6"); 
 b7=new JButton("7"); 
 b8=new JButton("8"); 
 b9=new JButton("2"); 
 next=new JButton("next"); 
 
b1.setBounds(10,30,50,40); 
b2.setBounds(70,30,50,40); 
b3.setBounds(130,30,50,40); 
b4.setBounds(10,80,50,40); 
b5.setBounds(70,80,50,40); 
b6.setBounds(130,80,50,40); 
b7.setBounds(10,130,50,40); 
b8.setBounds(70,130,50,40); 
b9.setBounds(130,130,50,40); 
next.setBounds(70,200,100,40); 
  
add(b1);add(b2);add(b3);add(b4);add(b5);add(b6);add(b7);add(b8);add(b9); add(next); 
b1.addActionListener(this); 
b2.addActionListener(this); 
b3.addActionListener(this); 
b4.addActionListener(this); 
b5.addActionListener(this); 
b6.addActionListener(this); 
b7.addActionListener(this); 
b8.addActionListener(this); 
b9.addActionListener(this); 
next.addActionListener(this); 
 
next.setBackground(Color.black); 
next.setForeground(Color.green); 
setSize(250,300); 
setLayout(null); 
setVisible(true); 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
}//ket thuc constructor 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
if(e.getSource()==next){ 
String s=b4.getLabel(); 
b4.setLabel(b9.getLabel()); 
b9.setLabel(s); 
s=b1.getLabel(); 
b1.setLabel(b5.getLabel()); 
b5.setLabel(s); 
s=b2.getLabel(); 
b2.setLabel(b7.getLabel()); 
b7.setLabel(s); 
} 
if(e.getSource()==b1){ 
String s=b1.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b1.setLabel(" ");} 
else if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b1.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b3){ 
String s=b3.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b3.setLabel(" ");} 
else if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b3.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b2){ 
String s=b2.getLabel(); 
if(b1.getLabel().equals(" ")){ b1.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
else if(b3.getLabel().equals(" ")){ b3.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b4){ 
String s=b4.getLabel(); 
if(b1.getLabel().equals(" ")){ b1.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
else if(b7.getLabel().equals(" ")){ b7.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
 }//end of if 
 
if(e.getSource()==b5){ 
String s=b5.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b6){ 
 
String s=b6.getLabel(); 
if(b9.getLabel().equals(" ")){ b9.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
else if(b3.getLabel().equals(" ")){ b3.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b7){ 
String s=b7.getLabel(); 
if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b7.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b7.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b8){ 
String s=b8.getLabel(); 
if(b7.getLabel().equals(" ")){ b7.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
else if(b9.getLabel().equals(" ")){ b9.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b9){ 
String s=b9.getLabel(); 
if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b9.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b9.setLabel(" ");} 
if(b1.getLabel().equals("1")&&b2.getLabel().equals("2")&&b3.getLabel() 
.equals("3")&&b4.getLabel().equals("4")&&b5.getLabel().equals("5") 
&&b6.getLabel().equals("6")&&b7.getLabel().equals("7")&&b8.getLabel() 
.equals("8")&&b9.getLabel().equals(" ")){  
JOptionPane.showMessageDialog(puzzle.this,"!!!you won!!!"); 
} 
 }//ket thuc if 
 
}//ket thuc actionPerformed 
  
 
public static void main(String[] args){ 
new puzzle(); 
}//ket thuc main 
 
}//ket thuc class  

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.