Lớp JRadioButtonMenuItem trong Java SwingMỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.

Lớp JRadioButtonMenuItem biểu diễn một checkbox mà có thể được bao trong một menu. Việc lựa chọn checkbox đó trong menu làm thay đổi trạng thái của điều khiển từ on thành off hoặc từ off thành on. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JRadioButtonMenuItem là:

public class JRadioButtonMenuItem
  extends JMenuItem
   implements Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JMenuItem

 • javax.swing.JAbstractButton

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Lớp JRadioButtonMenuItem gồm các constructor sau:

1. JRadioButtonMenuItem(): Tạo một JRadioButtonMenuItem không có text hoặc icon.

2. JRadioButtonMenuItem(Action a): Tạo một radio button có các thuộc tính được lấy từ Action đã cho.

3. JRadioButtonMenuItem(Icon icon): Tạo một JRadioButtonMenuItem với một icon.

4. JRadioButtonMenuItem(Icon icon, boolean selected): Tạo một JRadioButtonMenuItem với icon và trạng thái lựa chọn selected đã cho, không có text.

5. JRadioButtonMenuItem(String text): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text đã cho.

6. JRadioButtonMenuItem(String text, boolean selected): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text và trạng thái lựa chọn selected đã cho.

7. JRadioButtonMenuItem(String text, Icon icon): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text và icon đã cho.

8. JRadioButtonMenuItem(String text, Icon icon, boolean selected): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text, icon và trạng thái lựa chọn selected đã cho.

Chương trình ví dụ JRadioButtonMenuItem

SwingMenuDemo.java
package com.vietjack.gui;import java.awt.*;
import java.awt.event.*;public class SwingMenuDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;  public SwingMenuDemo(){
   prepareGUI();
  }  public static void main(String[] args){
   SwingMenuDemo swingMenuDemo = new SwingMenuDemo();   
   swingMenuDemo.showMenuDemo();
  }
  
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);       statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }  private void showMenuDemo(){
   //tao mot menu bar
   final JMenuBar menuBar = new JMenuBar();   //tao cac menu
   JMenu fileMenu = new JMenu("File");
   JMenu editMenu = new JMenu("Edit"); 
   final JMenu aboutMenu = new JMenu("About");
   final JMenu linkMenu = new JMenu("Links");
   
   //tao cac item
   JMenuItem newMenuItem = new JMenuItem("New");
   newMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
   newMenuItem.setActionCommand("New");   JMenuItem openMenuItem = new JMenuItem("Open");
   openMenuItem.setActionCommand("Open");   JMenuItem saveMenuItem = new JMenuItem("Save");
   saveMenuItem.setActionCommand("Save");   JMenuItem exitMenuItem = new JMenuItem("Exit");
   exitMenuItem.setActionCommand("Exit");   JMenuItem cutMenuItem = new JMenuItem("Cut");
   cutMenuItem.setActionCommand("Cut");   JMenuItem copyMenuItem = new JMenuItem("Copy");
   copyMenuItem.setActionCommand("Copy");   JMenuItem pasteMenuItem = new JMenuItem("Paste");
   pasteMenuItem.setActionCommand("Paste");   MenuItemListener menuItemListener = new MenuItemListener();   newMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   openMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   saveMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   exitMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   cutMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   copyMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   pasteMenuItem.addActionListener(menuItemListener);   final JCheckBoxMenuItem showWindowMenu = new JCheckBoxMenuItem("Show About", true);
   showWindowMenu.addItemListener(new ItemListener() {
     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
      if(showWindowMenu.getState()){
        menuBar.add(aboutMenu);
      }else{
        menuBar.remove(aboutMenu);
      }
     }
   });   final JRadioButtonMenuItem showLinksMenu = 
     new JRadioButtonMenuItem("Show Links", true);
   showLinksMenu.addItemListener(new ItemListener() {
     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
      if(menuBar.getMenu(3)!= null){
        menuBar.remove(linkMenu);
        mainFrame.repaint();
      }else{          
        menuBar.add(linkMenu);
        mainFrame.repaint();
      }
     }
   });   //them cac item toi cac menu
   fileMenu.add(newMenuItem);
   fileMenu.add(openMenuItem);
   fileMenu.add(saveMenuItem);
   fileMenu.addSeparator();
   fileMenu.add(showWindowMenu);
   fileMenu.addSeparator();
   fileMenu.add(showLinksMenu);    
   fileMenu.addSeparator();
   fileMenu.add(exitMenuItem);    
   editMenu.add(cutMenuItem);
   editMenu.add(copyMenuItem);
   editMenu.add(pasteMenuItem);   //them menu toi menubar
   menuBar.add(fileMenu);
   menuBar.add(editMenu);
   menuBar.add(aboutMenu);    
   menuBar.add(linkMenu);   //them menubar toi frame
   mainFrame.setJMenuBar(menuBar);
   mainFrame.setVisible(true);   
  }  class MenuItemListener implements ActionListener {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {      
     statusLabel.setText(e.getActionCommand() 
     + " JMenuItem clicked.");
   }  
  }
}

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Nhân dịp U23 Việt Nam đại thắng, khóa học có giá 230k từ giờ đến Tết nguyên đán, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.8/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.