Tạo Word Counter sử dụng Java Swing
Chúng ta có thể phát triển bộ đếm ký tự (Word Counter) với sự giúp đỡ của String, AWT/Swing với Event Handling. Dưới đây là code để phát triển Word Counter:

String text="Day la Word Counter tool"; 
String words[]=text.split("\\s"); 
int length=words.length;//tra ve tong so tu 
int clength=text.length();//tra ve tong so ky tu voi khoang trong space 

Dưới đây là swing code để đếm từ và ký tự:

import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
public class WCC extends JFrame implements ActionListener{ 
JTextArea ta; 
JButton b1,b2; 
WCC(){ 
  super("Word Character Counter - VietJack"); 
  ta=new JTextArea(); 
  ta.setBounds(50,50,300,200); 
   
  b1=new JButton("Word"); 
  b1.setBounds(50,300,100,30); 
   
  b2=new JButton("Character"); 
  b2.setBounds(180,300,100,30); 
   
  b1.addActionListener(this); 
  b2.addActionListener(this); 
  add(b1);add(b2);add(ta); 
  setSize(400,400); 
  setLayout(null); 
  setVisible(true); 
} 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
  String text=ta.getText(); 
  if(e.getSource()==b1){ 
    String words[]=text.split("\\s"); 
    JOptionPane.showMessageDialog(this,"Tong so tu: "+words.length); 
  } 
  if(e.getSource()==b2){ 
    JOptionPane.showMessageDialog(this,"Tong so ky tu voi khoang trong: "+text.length()); 
  } 
} 
public static void main(String[] args) { 
  new WCC(); 
} 
}