Tạo Word Counter sử dụng Java SwingChúng ta có thể phát triển bộ đếm ký tự (Word Counter) với sự giúp đỡ của String, AWT/Swing với Event Handling. Dưới đây là code để phát triển Word Counter:

String text="Day la Word Counter tool"; 
String words[]=text.split("\\s"); 
int length=words.length;//tra ve tong so tu 
int clength=text.length();//tra ve tong so ky tu voi khoang trong space 

Dưới đây là swing code để đếm từ và ký tự:

import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
public class WCC extends JFrame implements ActionListener{ 
JTextArea ta; 
JButton b1,b2; 
WCC(){ 
  super("Word Character Counter - VietJack"); 
  ta=new JTextArea(); 
  ta.setBounds(50,50,300,200); 
   
  b1=new JButton("Word"); 
  b1.setBounds(50,300,100,30); 
   
  b2=new JButton("Character"); 
  b2.setBounds(180,300,100,30); 
   
  b1.addActionListener(this); 
  b2.addActionListener(this); 
  add(b1);add(b2);add(ta); 
  setSize(400,400); 
  setLayout(null); 
  setVisible(true); 
} 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
  String text=ta.getText(); 
  if(e.getSource()==b1){ 
    String words[]=text.split("\\s"); 
    JOptionPane.showMessageDialog(this,"Tong so tu: "+words.length); 
  } 
  if(e.getSource()==b2){ 
    JOptionPane.showMessageDialog(this,"Tong so ky tu voi khoang trong: "+text.length()); 
  } 
} 
public static void main(String[] args) { 
  new WCC(); 
} 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.