Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25 (có đáp án): Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25 (có đáp án): Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)

Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?

Quảng cáo

A. Thế kỉ XVII       B. Thế kỉ XVIII

C. Đầu thế kỉ XIX       D. Giữa thế kỉ XIX

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Biểu hiện của mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam trong thế kỉ XVIII là

A. xung đột về lợi ích kinh tế, chính trị giữa các giai cấp tăng lên

B. làng xóm xơ xác, tiêu điều, đời sống nhân dân cực khổ

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

C. các cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên phạm vi cả nước

D. xã hội loạn lạc, nông dân bị bần cùng hóa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Từ đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tiểu nông của Việt Nam bị cản trở phát triển vì

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa hình thành

B. Gặp phải trở lực lớn là chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời

C. Tư tưởng sản xuất nhỏ, manh mún của đa số nông dân Việt Nam

D. Kĩ thuật canh tác quá lạc hậu, không tạo ra năng suất cao

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, yêu cầu đặt ra là gì?

A. Thống nhất đất nước, thống nhất thị trường dân tộc

B. Du nhập quan hệ sản xuất tư bản vào Việt Nam

C. Xóa bỏ chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời

D. Thay đổi kĩ thuật canh tác đã lạc hậu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?

A. Nhà Thanh ở Trung Quốc lăm le xâm lược nước ta

B. Nhật Bản tăng cường các hoạt động gây ảnh hưởng đến Việt Nam

C. Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông

D. Phong kiến Xiêm triển khai kế hoạch bành trướng thế lực ở Đông Nam Á

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp triển khai âm mưu xâm lược Việt Nam thông qua hoạt động nào?

A. Điều tra, tìm hiểu tình hình Việt Nam trong thời gian dài

B. Thông qua hoạt động truyền giáo của các giáo sĩ phương Tây

C. Mua chuộc quan lại nhà Nguyễn và những người theo đạo Thiên Chúa

D. Thông qua các thương nhân Pháp để timg hiểu tình hình Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Trước nguy cơ xâm lược từ tư bản phương Tây, yêu cầu lịch sử đặt ra là gì?

A. Cải cách – duy tân đất nước để tự cường, cải thiện đời sống nhân dân

B. Tăng cường liên kết với các nước trong khu vực để tăng tiềm lực

C. “Đóng cửa” không giao thương với phương Tây để tránh những tác động tiêu cực

D. Thực hiện chính sách “cấm đạo” triệt để nhằm tránh ảnh hưởng của phương Tây

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sự kiện liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công ở cửa biển Đà Nẵng (1858) chứng tỏ điều gì?

A. Quan hệ giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp chấm dứt

B. Pháp chính thức mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

C. Là hoạt động dọn đường cho cuộc xâm lược Việt Nam của Pháp

D. Nhà Nguyễn sẽ thất bại trước cuộc xâm lược của quân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là gì?

A. Tiềm lực kinh tế, quân sự yếu hơn nhiều so với tư bản Pháp

B. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại sai lầm, thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và thiếu ý chí quyết tâm đánh giặc

C. Nhà Nguyễn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

D. Ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, không đủ sức hiệu triệu nhân dân chống Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hiệp ước Patơnốt đã đánh dấu

A. triều đình nhà Nguyễn bước đầu đầu hàng thực dân Pháp

B. một phần nước ta bị bán cho thực dân Pháp

C. lần cuối cùng triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

D. sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước thực dân Pháp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Tại sao sau gần 40 năm (1858 – 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam?

A. Tình hình nước Pháp có nhiều biến động, làm gián đoạn tiến trình xâm lược

B. Pháp phải tập trung lực lượng tranh giành ảnh hưởng ở Trung Quốc với các đế quốc khác

C. Chúng vấp phải cuộc chiến tranh nhân dân bền bỉ, quyết liệt của nhân dân ta

D. Pháp vấp phải sự cản trở quyết liệt của triều đình Mãn Thanh trong cuộc xâm lược Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12 Một phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân ta diễn ra khắp Bắc Kì, Trung Kì những năm cuối thế kỉ XIX là

A. phong trào Cần vương

B. phong trào “tị địa”

C. phong trào cải cách – duy tân đất nước

D. phong trào nông dân Yên Thế

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?

A. Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn

B. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam

C. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực và đề ra đường lối đúng để lãnh đạo phong trào

D. Việt Nam là một nước phong kiến lạc hậu nên không thể chống lại được thực dân Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. khai hóa văn minh cho Việt Nam – một nước phong kiến lạc hậu

B. biến Việt Nam thành nơi cung cấp tài nguyên, nhân công để làm giàu cho nước Pháp

C. mang lại nguồn lợi cho cả Pháp và Việt Nam

D. thúc đẩy sự giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX mang tính chất

A. xã hội thuộc địa nửa phong kiến

B. xã hội thuộc địa

C. xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến

D. xã hội tư bản chủ nghĩa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng có vai trò tiên phong trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là

A. Văn thân, sĩ phu yêu nước

B. Văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ

C. Công nhân

D. Tư sản và tiểu tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Yêu cầu lịch sử dân tộc đặt ra đầu thế kỉ XX là gì?

A. Tập hợp các lực lượng chống Pháp, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất

B. Đưa người ra nước ngoài học tập để chuẩn bị cho công cuộc cứu nước lâu dài

C. Phải tìm ra một con đường cứu nước mới, đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân

D. Tiến hành canh tân đất nước để tạo nên tiềm lực bên trong, góp phần đánh đuổi giặc Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Ai là người đã nhận thức đúng đắn yêu cầu phải tìm ra một con đường cứu nước mới cho dân tộc và có quyết định bước đầu phù hợp?

A. Phan Bội Châu       B. Phan Châu Trinh

C. Hoàng Hoa Thám       D. Nguyễn Tất Thành

Đáp án: D

Giải thích: Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Trong quá trình cai trị nước ta, Toàn quyền Đông Dương tuyên bố Việt Nam phải có nghĩa vụ

A. phục dịch cho nước Pháp.

B. đóng góp sức của, sức người phục vụ cho “nước mẹ ”tham chiến.

C. tạo mọi điều kiện cho nước Pháp cai trị Việt Nam.

D. Việt Nam là một nước thuộc địa của Pháp.

Đáp án: B

Giải thích: Trong quá trình cai trị nước ta, Toàn quyền Đông Dương tuyên bố Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp sức của, sức người phục vụ cho “nước mẹ ” tham chiến.

Câu 20. Chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng từ

A. thế kỉ XVII.

B. thế kỉ XVIII.

C. thế kỉ XIX.

D. thế kỉ XX.

Đáp án: B

Giải thích: Chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng từ thế kỉ XVIII.

Câu 21. Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, ai là người đầu tiên củng cố chế độ phong kiến tập quyền ở Việt Nam sau nhiều thế kỉ đất nước bị chia cắt?

A. Gia Long.

B. Minh Mạng.

C. Thiệu Trị.

D. Tự Đức.

Đáp án: A

Giải thích: Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh (Gia Long) là người đầu tiên củng cố chế độ phong kiến tập quyền ở Việt Nam sau nhiều thế kỉ đất nước bị chia cắt.

Câu 22. Nhà Nguyễn có bao nhiêu đời vua, bao nhiêu đời chúa?

A. Chín đời vua, chín đời chúa.

B. Mười ba đời vua, chín đời chúa.

C. Chín đời vua, mười ba đời chúa.

D. Tám đời vua, mười đời chúa.

Đáp án: B

Giải thích: Nhà Nguyễn có mười ba đời vua, chín đời chúa

Câu 23. Thực dân Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam bằng sự kiện lịch sử nào?

A. Ngày 9-1-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng đánh Đà Nẵng.

B. Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp - Anh nổ súng đánh vào Đà Nẵng.

C. Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng đánh vào Đà Nẵng.

D. Ngày 9-1-1858, liên quân Pháp - Bồ Đào Nha nổ súng đánh vào Đà Nẵng.

Đáp án: C

Giải thích: Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng đánh vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam.

Câu 24. Người tổ chức thành công hai trận phục kích quân Pháp tại cầu Giấy (năm 1873 và năm 1883) là

A. Lưu Vĩnh Phúc.

B. Phan Bá Vành,

C. Hoàng Diệu.

D. Nguyễn Tri Phương.

Đáp án: A

Giải thích: Đội quân của Hoàng Tá Viêm và quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công hai trận phục kích quân Pháp tại cầu Giấy (năm 1873 và năm 1883).

Câu 25. Triều đình nhà Nguyễn kí kết Hoà ước Nhâm Tuất với Pháp vào thời gian nào?

A. Năm 1862.

B. Năm 1874.

C. Năm 1883.

D. Năm 1884.

Đáp án: A

Giải thích: Triều đình nhà Nguyễn kí kết Hoà ước Nhâm Tuất với Pháp vào năm 1862.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa