Vật Lí 10 Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Vật Lí 10 Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Video Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 ( trang 54 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 6:08 Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên làm mũi tên bay đi (Hình 9.1)?

Trả lời:

Lực kéo của tay làm cung biến dạng, dây cung căng ra.

Lực căng của dây (lực đàn hồi) làm mũi tên bay đi.

C2 ( trang 54 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 9:15 Vẽ các lực cân bằng tác dụng lên quả cầu (Hình 9.3). Các lực này do những vật nào gây ra?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Trọng lực và lực căng dây là 2 lực tác dụng vào quả cầu, hai lực này cân bằng nên quả cầu nằm yên.

Trái Đất hút quả cầu gây ra trọng lực P, phản lực của giá đỡ cùng với trọng lực P gây ra lực căng dây T.

C3 ( trang 55 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 18:27 Cho thí nghiệm như hình vẽ (Hình 9.5)Từ thí nghiệm trên ta rút ra được kết luận gì về tính chất của lực?

Trả lời:

Thí nghiệm chứng tỏ lực là một đại lượng vecto, đồng thời phép tổng hợp hai lực đồng qui, đồng phẳng tuân theo qui tắc hình bình hành: 2 lực thành phần là 2 cạnh kề nhau của hình bình hành, lực tổng hợp là đường chéo hình bình hành tại điểm đồng qui.

C4 ( trang 56 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 21:52 rong trường hợp có nhiều lực đồng qui thì vận dụng quy tắc này như thế nào?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 32:18 Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Lời giải:

- Định nghĩa lực: Lực là đại lượng vector có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI lực có đơn vị là Newton (N) và ký hiệu là F.

- Điều kiện cân bằng của một chất điểm : hợp lực của tất cả các lực đồng thời tác dụng lên vật phải bằng không:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 34:44 Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Lời giải:

- Tổng hợp lực: là thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy. Lực thay thế gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

- Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

F = F1 + F2

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 37:35 Hợp lực F của hai lực đồng qui F1 và F2 có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Độ lớn của hợp lực phụ thuộc vào :

+ độ lớn, phương và chiều của hai lực F1 và F2

+ góc giữa hai lực F1 và F2.

Bài 4 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 41:24 Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng qui theo hai phương cho trước.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Cách phân tích lực:

+ Chọn hai phương Ox và Oy đi qua O là điểm đặt của lực Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 cần phân tích. Hai phương này có biểu hiện tác dụng lực Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 gây ra.

+ Từ điểm mút của vecto F, kẻ các đoạn thẳng (bằng nét đứt) song song với Ox và Oy cắt hai phương này, ví dụ tại M và N ta được các vecto OM và ON biểu diển hai lực thành phần vecto F1 và vecto F2.

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 46:31 Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

A. 1 N            B. 2 N

C. 15 N            D. 25 N

b. Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

a) Chọn C.

Áp dụng quy tắc hình bình hành:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Ta được:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Thay số ta được: |9 - 12| ≤ F ≤ |9 + 12| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 ⇒ F = 15 thỏa mãn

b) Ta có: 152 = 92 + 122 ⇒ cosα = 0 ⇒ α = 90º nên cosα = 0 → α = 90º → góc giữa hai lực đồng quy bằng 90º.

Bài 6 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 55:10 Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N.

a. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 90o ;         B. 120o ;

C. 60o ;         D. 0o

b. Vẽ hình minh họa

Lời giải:

a. Chọn B

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

b. Vẽ hình minh họa

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 59:02 Phân tích vecto lực F thành lực vecto lực F1 và vecto lực F2 theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

A. F1 = F2 = F

B. F1 = F2 = F/2

C. F1 = F2 = 1,15F

D. F1 = F2 = 0,58F

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Áp dụng quy tắc hình bình hành: Từ điểm ngọn của vecto F lần lượt vẽ các đoạn song song với hai phương OA và OB ta được các vecto F1 trên OA và F2 trên OB sao cho

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Hình bình hành có đường chéo cũng là đường phân giác của 1 góc nên nó là hình thoi.

Suy ra: F1 = F2

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 8 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 1:03:12 Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp vơi dây OB một góc 1200 . Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Lời giải:

Hình vẽ và hình biểu diễn lực:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Khi vật cân bằng ta có phương trình lực tác dụng và vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 9 (trang 58 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 1:20:30 Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em hãy làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn tay ra xa nhau một chút. Hãy báo cáo kinh nghiệm mà em thu được.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Hai bàn càng ra xa, để nâng được người lên khỏi mặt đất, lực chống ở hai bàn tay càng phải lớn hơn.

Vì: Với lực chống hai tay không đổi F1 = F2, góc α hợp bởi hai vecto lực F1, F2 sẽ tăng lên nếu như đẩy hai bàn tay ra xa nhau

→ cosα sẽ giảm.

Mà hợp vecto lực F có độ lớn:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

nên sẽ giảm theo, do đó càng tăng góc thì hợp lực nhỏ đi, không đủ lớn để nâng người lên được.

Xem thêm các bài Giải bài tập Vật Lí 10 (có video) hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa