jQuery.getJSON() trong jQueryMiêu tả

Phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery tải dữ liệu JSON bởi sử dụng một HTTP GET Request.

Nó trả về đối tượng XMLHttpRequest.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery:

$.getJSON( url, [data], [callback] )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery:

 • url − Một chuỗi chứa URL để request được gởi tới

 • data: − tham số tùy ý này biểu diễn các cặp key/value mà sẽ được gửi tới server.

 • callback: − tham số tùy ý này biểu diễn một hàm để được thực thi bất cứ khi nào dữ liệu được tải thành công.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có nội dung JSON sau trong result.json file:

{
"name": "Zara Ali",
"age" : "67",
"sex": "female"
}

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
      $("#driver").click(function(event){
        $.getJSON('../result.json', function(jd) {
         $('#stage').html('<p> Name: ' + jd.name + '</p>');
         $('#stage').append('<p>Age : ' + jd.age+ '</p>');
         $('#stage').append('<p> Sex: ' + jd.sex+ '</p>');
        });
      });
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on the button to load result.html file:</p>
		
   <div id="stage" style="background-color:#cc0;">
     STAGE
   </div>
		
   <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
		
  </body>
	
</html>

Nó sẽ cho kết quả:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


jquery_ajax.jsp