jQuery.post() trong jQueryMiêu tả

Phương thức jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP POST request.

Nó trả về đối tượng XMLHttpRequest.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

$.post( url, [data], [callback], [type] )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

 • url − Một chuỗi chứa URL để request được gởi tới

 • data: − tham số tùy ý này biểu diễn các cặp key/value hoặc giá trị trả về của hàm .serialize() mà sẽ được gửi tới server.

 • callback: − tham số tùy ý này biểu diễn một hàm để được thực thi bất cứ khi nào dữ liệu được tải thành công.

 • type: − tham số tùy ý này biểu diễn kiểu dữ liệu để được trả về tới hàm callback: "xml", "html", "script", "json", "jsonp", hoặc "text".

Ví dụ

Giả sử chúng ta có nội dung PHP sau trong result.php file:

<?php
if( $_REQUEST["name"] )
{
  $name = $_REQUEST['name'];
  echo "Welcome ". $name;
}
?>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
			
      $("#driver").click(function(event){
				
        $.post( 
         "../result.php",
         { name: "Zara" },
         function(data) {
           $('#stage').html(data);
         }
        );
					
      });
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on the button to load result.html file −</p>
		
   <div id="stage" style="background-color:cc0;">
     STAGE
   </div>
		
   <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
		
  </body>
	
</html>

Nó sẽ cho kết quả:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


jquery_ajax.jsp