serialize() trong jQueryMiêu tả

Phương thức serialize() trong jQuery sắp xếp theo thứ tự một tập hợp các phần tử input vào trong một chuỗi dữ liệu.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho serialize() trong jQuery:

$.serialize( )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức serialize() trong jQuery:

 • NA

Ví dụ

Giả sử chúng ta có nội dung PHP sau trong serialize.php file:

<?php
if( $_REQUEST["name"] )
{
  $name = $_REQUEST['name'];
  echo "Welcome ". $name;
  $age = $_REQUEST['age'];
  echo "<br />Your age : ". $age;
  $sex = $_REQUEST['sex'];
  echo "<br />Your gender : ". $sex;
}
?>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức serialize() trong jQuery:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
			
      $("#driver").click(function(event){
				
        $.post( 
         "../serialize.php",
         $("#testform").serialize(),
						
         function(data) {
           $('#stage1').html(data);
         }
						
        );
					
        var str = $("#testform").serialize();
        $("#stage2").text(str);
      });
				
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on the button to load result.html file:</p>
		
   <div id="stage1" style="background-color:blue;">
     STAGE - 1
   </div>
   <br />
		
   <div id="stage2" style="background-color:blue;">
     STAGE - 2
   </div>
		
   <form id="testform">
     <table>
			
      <tr>
        <td><p>Name:</p></td>
        <td><input type="text" name="name" size="40" /></td>
      </tr>
				
      <tr>
        <td><p>Age:</p></td>
        <td><input type="text" name="age" size="40" /></td>
      </tr>
				
      <tr>
				
        <td><p>Sex:</p></td>
					
        <td> <select name="sex">
         <option value="Male" selected>Male</option>
         <option value="Female" selected>Female</option>
        </select></td>
					
      </tr>
				
      <tr>
        <td colspan="2">
         <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
        </td>
      </tr>
				
     </table>
			
   </form>
		
  </body>
	
</html>

Nó sẽ cho kết quả:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


jquery_ajax.jsp