serializeArray() trong jQueryMiêu tả

Phương thức serializeArray() trong jQuery sắp xếp theo thứ tự tất cả Form và phần tử Form như phương thức .serialize() nhưng trả về một cấu trúc dữ liệu JSON để bạn làm việc với nó.

Cấu trúc JSON được trả về không là một chuỗi. Bạn phải sử dụng một plugin hoặc thư viện thứ ba để "stringify" (chuỗi hóa).

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho serializeArray() trong jQuery:

$.serializeArray( )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức serializeArray() trong jQuery:

 • NA

Ví dụ

Giả sử chúng ta có nội dung PHP sau trong serialize.php file:

<?php
if( $_REQUEST["name"] )
{
  $name = $_REQUEST['name'];
  echo "Welcome ". $name;
  $age = $_REQUEST['age'];
  echo "<br />Your age : ". $age;
  $sex = $_REQUEST['sex'];
  echo "<br />Your gender : ". $sex;
}
?>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức serializeArray() trong jQuery:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
      $("#driver").click(function(event){
        $.post( 
         "../serialize.php",
         $("#testform").serializeArray(),
         function(data) {
           $('#stage1').html(data);
         }
        );
        var fields = $("#testform").serializeArray();
        $("#stage2").empty();
        jQuery.each(fields, function(i, field){
         $("#stage2").append(field.value + " ");
        });
      });
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on the button to load result.html file:</p>
   <div id="stage1" style="background-color:blue;">
     STAGE - 1
   </div>
		
   <br />
   <div id="stage2" style="background-color:blue;">
     STAGE - 2
   </div>
		
   <form id="testform">
     <table>
      <tr>
        <td><p>Name:</p></td>
        <td><input type="text" name="name" size="40" /></td>
      </tr>
				
      <tr>
        <td><p>Age:</p></td>
        <td><input type="text" name="age" size="40" /></td>
      </tr>
				
      <tr>
        <td><p>Sex:</p></td>
        <td> <select name="sex">
         <option value="Male" selected>Male</option>
         <option value="Female" selected>Female</option>
        </select></td>
      </tr>
				
      <tr>
        <td colspan="2">
         <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
        </td>
      </tr> 
     </table>
   </form>
  </body>
</html>

Nó sẽ cho kết quả:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


jquery_ajax.jsp