75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 51: Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Quảng cáo

A. Dùng tay bóp méo quả bóng bay.

B. Nung nóng một lượng khí trong xi-lanh kín có pit-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển;

C. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín;

D. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín;

Đáp án: D

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được dùng cho một lượng khí xác định, do vậy khi nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín thì lượng khí có khối lượng thay đổi → không thể áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho trường hợp này.

Bài 52: Chọn câu đúng: Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

A. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.

B. Áp suất khí tăng lên.

C. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.

D. Khối lượng riêng của khí tăng lên.

Đáp án: D

Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì p.V = const và V đang tăng → p giảm

Đồng thời khối lượng riêng của khí ρ = m/V sẽ giảm.

Số phân tử khí trong bình không đổi do khối lượng không đổi, nhưng V tăng nên mật độ phân tử n = N/V sẽ giảm.

Bài 53: Công thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: B

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Bài 54: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nhận xét về tích p.V của một lượng khí lí tướng nhất định.

A. Tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

B. Không phụ thuộc vào nhiệt độ

C. Tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xen-xi-út

D. Tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối

Đáp án: A

Từ phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép:75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Ta thấy tích p.V của một lượng khí lí tướng nhất định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T.

Bài 55: Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

A. thẳng song song với trục hoành.

B. hypebol.

C. thẳng song song với trục tung.

D. thẳng có đướng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Đáp án: D

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết = const → Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Bài 56: Câu nào phù hợp với quá trình đẳng tích của một lượng khí?

A. Áp suất lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

B. Khi nhiệt độ tăng từ 300oC lên 600oC thì áp suất tăng lên gấp đôi.

C. Áp suất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.

D. Hệ số tăng áp đẳng tích của mọi chất khí đều bằng 1/273.

Đáp án: D

Định luật Sác – lơ: Áp suất p của một lượng khí có thể tích không đổi thì phụ thuộc vào nhiệt độ của khí như sau:75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

. Trong đó γ có giá trị như nhau đối với mọi chất khí, mọi nhiệt độ và bằng75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết . gọi là hệ số tăng áp đẳng tích.

Quảng cáo

Bài 57: Xét một khối lượng khí xác định:

A. Giảm nhiệt độ tuyệt đối 2 lần, đồng thời tăng thể tích 2 lần thì áp suất tăng 4 lần

B. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 4 lần, đồng thời tăng thể tích 2 lần thì áp suất tăng 4 lần

C. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 3 lần thì áp suất tăng 9 lần

D. Tăng nhiệt độ tuyệt đối lên 2 lần, đồng thời giảm thể tích 2 lần thì áp suất sẽ không giảm.

Đáp án: C

Với một khối lượng khí xác định, từ phương trình trạng thái ta có: 75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiếtTăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 3 lần thì áp suất tăng 9 lần .

Bài 58: Câu nào sau đây là không đúng ? Số Avôgadrô có giá trị bằng:

A. Số phân tử chứa trong 16g ôxi.

B. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng.

C. Số nguyên tử chứa trong 22,4l khí ở 0oC và áp suất 1atm

D. Số nguyên tử chứa trong 4g hêli.

Đáp án: D

Số phân tử hay nguyên tử chứa trong 1 mol của mọi chất đều có cùng một giá trị, gọi là số Avogadro, ký hiệu là:75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

4g hêli tương ứng với 1mol hêli, đồng thời hêli là khí trơ, ở trạng thái đơn nguyên tử, nên 4g He có 6,02.1023 nguyên tử He = NA

Bài 59: Chọn câu trả lời đúng. Khi ở trên núi cao, nấu cơm không chín được vì:

A. Đun nước không sôi được.

B. Gió nhiều làm cho nước không nóng được.

C. Nhiệt lượng bị bức xạ nhiều.

D. Nước sôi ở nhiệt độ thấp không thể làm chín cơm

Đáp án: D

Khi ở trên núi cao, áp suất khí giảm.

Mặt khác nước sôi khi áp suất khí quyển bằng áp suất riêng phần của hơi nước → nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

Bài 60: Phương trình trạng thái khí lí tưởng có dạng p.V = a.R.T với R = 8,31J/mol.K. Trong đó a là:

A. Số phân tử khí trong thể tích V

B. Số kg khí trong thể tích V.

C. Hằng số Avôgađrô.

D. Số mol khí trong thể tích V.

Đáp án: D

Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép:75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Trong đó p, V, T là các thông số trạng thái, m là khối lượng khí, là khối lượng mol của khí,75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết là số mol khí và R là hằng số của khí lí tưởng.

Đối chiếu với p.V = a.R.T → a = ν = Số mol khí trong thể tích V.

Bài 61: Khi ta làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng, đại lượng nào sau đây là không đổi? (Trong đó n là số phân tử trong một đơn vị thể tích)

A. p/T;

B. n/T;

C. n/p;

D. n.T;

Đáp án: A

Từ phương trình trạng thái ta được:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Khi ta làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng thì V không đổi → n không đổi → p/T không đổi.

Bài 62: Định luật Bôilơ – Mariot được áp dụng trong quá trình:

A. Nhiệt độ của khối khí không đổi.

B. Khối khí dãn nở tự do.

C. Khối khí không có sự trao đổi nhiệt lượng với bên ngoài.

D. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệt.

Đáp án: A

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số: pV = const.

Bài 63: Trên đồ thị (p,V), đồ thị biểu diễn đường đẳng áp là hình nào sau đây.

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: A

Trong quá trình đẳng áp thì áp suất p không đổi → trên đồ thị (p, V) thì đường biểu diễn đường đẳng áp là đường thẳng song song với trục OV.

Bài 64: Trên đồ thị (V,T), đồ thị biểu diễn đường đẳng áp là hình nào sau đây:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: B

Trong quá trình đẳng áp thì áp suất p không đổi 75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết, trên đồ thị (V, T) thì đường biểu diễn đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc O.

Bài 65: Quá trình biến đổi trong đó áp suất tỷ lệ với số phân tử chứa trong một đơn vị thể tích là quá trình:

A. đẳng nhiệt.

B. đẳng tích.

C. đẳng áp.

D. không phải các quá trình đã nêu.

Đáp án: A

Từ phương trình trạng thái ta được:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Để p tỷ lệ với số phân tử chứa trong một đơn vị thể tích (n) thì T phải không đổi

→ quá trình biến đổi là đẳng nhiệt.

Bài 66: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lý tưởng xác định trong hệ tọa độ (V, T), từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) (hình vẽ). Đồ thị biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ (p, V) hoặc (p, T) là:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: C

Quan sát đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lý tưởng xác định trong hệ tọa độ (V, T), ta thấy đồ thị là 1 đường thẳng có đường kéo đi qua gốc O, nên quá trình biến đổi trạng thái (1) sang (2) là quá trình nén đẳng áp.

→ Trong đồ thị (p, V), đường biểu diễn quá trình đẳng áp từ (1) sang (2) là đoạn thẳng song song với trục OV, với V1 < V2.

Bài 67: Gọi t1, t2 là trị số của hai nhiệt độ trong giai nhiệt bách phân. T1 và T2 là trị số của hai nhiệt độ ấy trong giai nhiệt tuyệt đối. Hệ thức đúng là:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: B

Mối quan hệ giữa nhiệt độ trong trong giai nhiệt bách phân và nhiệt độ ấy trong giai nhiệt tuyệt đối là: T = t + 273

→ T2 – T1 = t2 – t1 → T1 = T2 – t2 + t1

Bài 68: Trong hình vẽ là đường đẳng nhiệt của hai lượng khí giống nhau kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh các thể tích T1 và T2?

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết 75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: A

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Vẽ đường đẳng tích ứng với thể tích V’ bất kỳ (vuông góc với trục OV), đường đẳng tích này cắt các đường đẳng nhiệt tại các điểm 1 và 2, từ 1 và 2 xác định p1 và p2; với quá trình đẳng tích (ứng với thể tích V’) ta có:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Bài 69: Hình bên biểu diễn đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí. Hỏi trong quá trình này khí bị nén hay giãn?. Chọn đáp án đúng.

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

A. Quá trình nén khí

B. Quá trình giãn khí

C. Không nén cũng không giãn

D. Nữa quá trình đầu nén sau đó giãn.

Đáp án: B

Vẽ các đường đẳng tích ứng với các trạng thái 1 và 2 như hình vẽ. Ta thấy đường đẳng tích ứng với trạng thái 1 nằm phía trên đường đẳng tích ứng với trạng thái 2 nên V1 < V2. Vậy quá trình trên là quá trình dãn khí.

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Bài 70: Một chất khí lý tưởng được biến đổi theo các quá trình sau: (1) (2) là khí giãn nở đẳng áp (2) (3) là nén đẳng nhiệt (3) (1) là làm lạnh đẳng tích Đồ thị biểu diễn đúng các quá trình trên trong các hệ tọa độ (p, V) là:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: D

HD Giải: Hình D biểu diễn đúng các quá trình tương ứng.

Bài 71: Trong quá trình nào, thể tích của khí là không đổi khi một lượng khí thực hiện 4 quá trình như hình vẽ

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

A. Quá trình 1 – 2

B. Quá trình 2 – 3

C. Quá trình 3 – 4

D. Quá trình 4 – 1

Đáp án: A

HD Giải: Quá trình 1-2 là đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc O trong đồ thị (p, T) nên đây là đường đẳng tích.

Bài 72: Chọn hình biểu diễn khác biệt trong các đồ thị sau:

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: C

HD Giải: Đồ thị A, B, D đều biểu diễn quá trình đẳng áp. Đồ thị C biểu diễn quá trình đẳng tích.

Bài 73: Chọn câu đúng. Hằng số R của các khí có giá trị bằng:

A. Tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở 0 oC.

B. Tích của áp suất và thể tích chia cho số mol ở 0 oC.

C. Tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ đó.

D. Tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt độ bất kỳ.

Đáp án: C

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Bài 74: Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối lượng m1 và m2. Các đồ thị cho biết áp suất của mỗi khí thay đổi theo nhiệt độ của nó. Giữa m1 và m2 có mối quan hệ nào?

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

A. m1 < m2

B. m1 > m2

C. m1 = m2

D. Không xác định được vì thiếu yếu tố.

Đáp án: A

Vẽ đường đẳng nhiệt T1 = T2 cắt 2 đường đẳng tích tại 2 điểm có p1 < p2

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Bài 75: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình được biểu diễn như hình vẽ.

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đồ thị nào sau đây cũng biểu diễn quá trình đó?

75 câu trắc nghiệm Chất khí có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án: B

Trong đồ thị (V, T) ta thấy quá trình 1-2 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt

→ V2 < V1 và p2 > p1

→ trong đồ thị (p, V) đường đẳng nhiệt là đường hypepol, trong đồ thị (T, p) là đường thẳng // với trục Op và theo chiều áp suất giảm.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chat-khi.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6