Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where (Phần 3)Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where:

Bài 1: You meet these people (A, B, C, D, E, F & G) at a party:

1. A: My mother writes detective stories.

2. B: My wife is an English teacher.

3. C: I own a restaurant.

4. D: My ambition is to climb Everest.

5. E & F: We've just got married.

6. G: My parents used to work in a circus.

The next day you tell a friend about these people. Complete the sentences using Who or Whose.

1. I met somebody whose mother writes detective stories.

2. I met a man .........................................

3. I met a woman .......................................

4. I met somebody ......................................

5. I met a couple ......................................

6. I met somebody ......................................

2. whose wife is an English teacher.

3. who owns a restaurant.

4. whose ambition is to climb Everest.

5. who have just got married.

6. whose parents used to work in a circus.

Quảng cáo

Bài 2: Read the situations and complete the sentences using where.

1. You grew up in a small town. You went back there recently. You tell someone this.

I recently went back to the small town where I grew up.

2. You want to buy some postcards. You ask a friend where you can do this.

Is there a shop near here .............?

3. You work in a factory. The factory is going to close down next month. You tell a friend:

The factory ...... is going to close down next month.

4. Sue is staying at a hotel. You want to know the name of the hotel. You ask a friend:

Do you know the name of the hotel .......... ?

5. You play football in a park on Sundays. You shown a friend the park. You say:

This is the park ........ on Sundays.

2. where I can buy some postcards

3. where I work

4. where Sue is staying

5. where I/we play football

Bài 3: Complete each sentence using who/whom/whose/where.

1. What's the name of the man whose car you borrowed?

2. A cemetery is a place .... people are buried.

3. A pacifist is a person .... believes that all wars are wrong.

4. An orphan is a child .... parents are dead.

5. What was the name of the person to .... you spoke on the phone?

6. The place .... we spent our holidays was really beautiful.

7. This school is only for children .... first language is not English.

8. The woman with .... he fell in love left him after a month.

2. where

3. who

4. whose

5. whom

6. where

7. whose

8. whom

Quảng cáo

Bài 4:Trước khi làm bài tập này, bạn tham khảo phần DE của bài ngữ pháp Mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where trong tiếng Anh.

Use your own ideas to complete these sentences. They are like the example in Sections D and E.

1. I'll always remember the day I first met you.

2. I'll never forget the time ......

3. The reason ...... was that I didn't know your address.

4. Unfortunately I wasn't at home the evening ...... .

5. The reason ...... is that they don't need one.

6. ............. was the year ........ .

Example answers :

2. I'll never forget the time we got stuck in a lift.

3. The reason I didn't write to you was that I didn't know your address.

4. Unfortunately I wasn't at home the evening you phoned.

5. The reason they don't have a car is that they don't need one.

6. 1996 was the year Amanda got married

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.