15 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học cực hay có đáp án15 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học cực hay có đáp án

Câu 1: Trorg phân tử CS2, số cặp electron (lớp ngoài cùng) chưa tham gia liên kết là

A. 2     B. 3     C. 4     D. 5

Quảng cáo

Đáp án: C

Cấu tạo phân tử CS2 : S = C = S

Số cặp electron chưa tham gia liên kết là 4

Câu 2: Trong các phân tử sau, phân tử nào có nguyên tử trung tâm không có cấu hình electron bền của khí hiếm?

A. NCl3 B. H2S C. CO2 D. PCl5

Đáp án: D

Câu 3: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

A. cộng hóa trị không phân cực

B. hidro

C. ion

D. cộng hóa trị phân cực

Đáp án: D

Câu 4: Cho các chất: HBr, HI, HCl. Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong phân tử các chất này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là

A. HBr, HI, HCl

B. HI, HBr, HCl

C. HCl, HBr, HI

D. HI, HCl, HBr

Đáp án: C

Câu 5: Các chất mà phân tử không phân cực là

A. H2O, CO2, CH4

B. O2, CO2, C2H2

C. NH3, Cl2, C2H4

D. HBr, C2H6, I2

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Cl (Z=17), Ca (Z=20) và liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 lần lượt là

A. 3s23p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị

B. 3s23p3, 4s2 và liên kết ion

C. 3s23p5, 4s2 và liên kết ion

D. 3s23p3, 4s1 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án: C

Câu 7: Hai nguyên tố M và X tạo thành hợp chất có công thức là M2X. Cho biết:

Tổng số proton trong hợp chat M2X bằng 46.

Trong hạt nhân của M có n – p = 1, trong hạt nhân của X có n’ = p’.

Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm 8/47 khối lượng phân tử.

Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử M, X và liên kết trong hợp chất M2X lần lượt là

A. 19, 8 và liên kết cộng hóa trị

B. 19, 8 và liên kết ion

C. 15, 16 và liên kết ion

D. 15, 16 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án: B

Theo đề nM - pM = 1 và nX = pX

Phân tử khối của M2X : 2(pM + nM) + (pX + nX) = 2.2pM + 2pX + 2 = 94

X chiếm 8/47 phần khối lượng ⇒ Nguyên tử khối X = 16 và M = 39

⇒ Số proton trong X là 8 (oxi), trong M là 19 (kali)

Hợp chất K2O có liên kết ion.

Câu 8: Cho các nguyên tử X, Y:

Tổng số các loại hạt cơ bản trong nguyên tử X là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.

Kí hiệu của nguyên tử Y là 919Y.

Công thức hóa học và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

Quảng cáo

A. XY và liên kết cộng hóa trị

B. X2Y và liên kết ion

C. XY và liên kết ion

D. XY2 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án: C

Câu 9: Y, Z là những nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân lần lượt là 19, 8. Công thức và liên kết trong hợp chất tạo thành từ Y và Z là

A. YZ và liên kết cộng hóa trị

B. Y2Z và liên kết ion

C. Y2Z và liên kết ion

D. YZ2 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án: C

Cấu hình e Y: 1s22s22p63s23p64s1; Z: 1s22s22p5 ⇒ Y2Z và liên kết ion

Câu 10: Một hợp chất có công thức XY2 trong đó Y chiếm 50% về khối lượng. Trong hạt nhân của X có n = p và hạt nhân Y có n’ = p’. Tổng số proton trong phân tử XY2 là 32. Cấu hình electron của X và Y và liên kết trong phân tử XY2

A. 3s23p4, 2s22p4 và liên kết cộng hóa trị

B. 3s2, 2s22p5 và liên kết ion

C. 3s23p5, 4s2 và liên kết ion

D. 3s23p3, 2s22p3 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án: A

MX = 2MY ⇒ nX + pX = 2nY + 2pY (1)

nX = pX; nX = pY (2)

pX + 2pY = 32 (3)

⇒ pX = 16 (S): 3s23p4; pY = 8 (O): 2s22p4

⇒ SO2 liên kết cộng hóa trị

Câu 11: Hạt nhân của nguyên tố X có 20 proton, hạt nhân của nguyên tố Y có 9 proton. Công thức hóa học và liên kết trong phân tử của hợp chất tạo bởi hai nguyên tố này là

A. X2Y và liên kết cộng hóa trị

B. XY2 và liên kết ion

C. XY và liên kết ion

D. X2Y3 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án: B

X: Ca; Y: F ⇒ CaF2 liên kết ion

Câu 12: Dãy nào trong các chất sau đây gồm các chất được xếp theo chiều giảm dần độ phân cực của liên kết trong phân tử?

A. MgO, NaBr, CaO, AlCl3, CH4

B. CaO, MgO, NaBr, AlCl3, CH4

C. NaBr, CaO, AlCl3, MgO, CH4

D. AlCl3, CH4, NaBr, CaO, MgO

Đáp án: C

Câu 13: Hợp chất tạo bởi các nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1 và 1s22s22p5 có liên kết thuộc loại

A. cộng hóa trị có cực

B. cộng hóa trị không cực

C. ion

D. kim loại

Đáp án: D

Câu 14: Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng só oxi hóa là

A. K2S, NaHS, Na2SO3

B. K2SO3, H2S, CaS

C. K2S, H2SO4, NaHS

D. H2SO4, NaHSO4, SO3

Đáp án: D

Câu 15: Phân tử XY3 có tổng số các hạt proton, electron, nowtron bằng 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y trong phân tử là 76. Công thức hóa học của XY3

A. SO3      B. AlCl3

C. BF3      D. NH3

Đáp án: B

2pX + nX + 3(2pY + nY) = 196

2pX + 6nY – (nX + 3nY) = 60

6nY – 2pX = 76

⇒ pY = 17; pX = 13 ⇒ AlCl3

Quảng cáo

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.