14 câu trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án14 câu trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án

Câu 1: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết có liên kết đơn ?

A. C2H4   B. C2H2    C. C6H6    D. C2H6.

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 2: Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

A. C2H4   B. C2H2    C. C3H8    D. C2H5OH.

Đáp án: A

Câu 3: Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?

A. C2H4   B. C2H2    C. CH4    D. CH3OH.

Đáp án: B

Câu 4: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

A. C2H5OH, CH3OCH3    B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH    D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

Đáp án: A

Câu 5: Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

A. CH3OH, CH3OCH3    B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH    D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 6: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10

A. 1   B. 2    C. 3    D. 4.

Đáp án: B

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 7: Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8

A. 1   B. 2    C. 3    D. 4.

Đáp án: C

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11
Quảng cáo

Câu 8: Số công thức tạo mạch có thể có ứng với công thức phân tử C5H10

A. 5    B. 5    C. 3    D. 4.

Đáp án: B

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 9: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4.

Đáp án: B

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 10: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là

A. 5    B. 2    C. 3    D. 4.

Đáp án: D

Câu 11:. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2

A. 5    B. 2    C. 3    D. 4.

Đáp án: D

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 12: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4.

Đáp án: C

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 13:Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là

A. 8    B. 6    C. 7    D. 5.

Đáp án: C

Câu 14: Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N ; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

A. C3H7Cl   B. C3H8    C. C3H9N    D. C3H8O.

Đáp án: C

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11