Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (phần 1)

Câu 1. “Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực …” là tuyên bố của

Quảng cáo

A. Chính phủ Pháp

B. Toàn quyền Đông Dương

C. chính phủ tay sai ở Đông Dương

D. chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?

A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp

C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách

D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?

A. Kinh tế - chính trị.       B. Văn hóa - giáo dục.

C. Kinh tế - xã hội.       D. Giáo dục - tư tưởng.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với kinh tế Pháp?

A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc

Quảng cáo

B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc

C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh

D. Tránh sự phụ huộc vào nền công nghiệp chính quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?

A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm

B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên

C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm

D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

A. Liên kết đầu tư kinh doanh giữa tư bản pháp và tư bản Đông Dương

B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do

C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp

D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa

D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam

B. Những biến động của tình hình thế giới

C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam

D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam này càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Thực dân Pháp không quan tâm phát triển nông nghiệp

C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất

D. Chính quyền thực dân không quan tâm đến hoạt động thủy lợi

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tư sản Việt Nam đã làm gì để có địa vị chính trị nhất định sau khi giành được vai trò nhất định trong kinh tế?

A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

B. Đẩy mạnh giao lưu buôn bán với tư bản Pháp

C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. tư sản dân tộc       B. tiểu tư sản

C. công nhân       D. công nhân và nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. đấu tranh chính trị

B. đấu tranh kinh tế

C. đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

D. bạo động vũ trang giành chính quyền

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc đấu tranh của nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào (Quảng Ninh) diễn ra vào ngày 22-2-1916 nhằm

A. chống cúp phạt lương

B. đòi tăng lương

C. đòi giảm giờ làm

D. chống làm việc quá 12 giờ trong ngày

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?

A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?

A. Khâm phục tinh thần yêu nước và con đường cứu nước của họ

B. Không tán thành việc hướng ra nước ngoài tìm đường cứu nước của họ

C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ

D. Cho rằng con đường cứu nước của họ là bước đi đúng đắn nhưng chưa triệt để

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trước những hạn chế về khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc

B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm

C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ

D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ

C. Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì

A. thực dân Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta

B. đây là nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

C. muốn tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

D. đây là nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

A. Pháp       B. Trung Quốc

C. Nhật Bản       D. Liên Xô

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành trong hành trình tìm đường cứu nước là

A. cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

B. ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man

C. cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập

D. cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì đối với cách mạng Việt Nam?

A. Là cơ sở để Người tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 153 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngành kinh tế nào ở Việt Nam phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh?

A. Nông nghiệp.     B. Công nghiệp.

C. Thương nghiệp.     D. Tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Với chính sách cai trị theo kiểu thực dân cũ của Pháp thì mọi quyền hành ở Việt Nam tập trung trong tay

A. Thống sứ người Pháp.

B. vua quan triều Nguyễn.

C. Chính phủ Pháp.

D. tư bản Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Với chính sách cai trị theo kiểu thực dân cũ của Pháp thì mọi quyền hành ở Việt Nam tập trung trong tay Thống sứ người Pháp.

Câu 24. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã mở rộng thương thuyết với chính phủ nước nào để phối hợp đàn áp cách mạng Việt Nam?

A. Chính phủ Anh.

B. Chính phủ Mĩ.

C. Chính phủ Trung Quốc.

D. Chính phủ Thái Lan.

Đáp án: C

Giải thích: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã mở rộng thương thuyết với chính phủ Trung Quốc để phối hợp đàn áp cách mạng Việt Nam vì lúc này những nhà cách mạng Việt Nam chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc.

Câu 25. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, Toàn quyền Đông Dương tuyên bố điều gì trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam?

A. Việt Nam phải có nghĩa vụ nộp hết ruộng đất cho địa chủ người Pháp.

B. Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp sức người, sức của cho “nước mẹ tham chiến”.

C. Việt Nam phải chi phí cho chiến trường nước Pháp trong lúc có chiến tranh.

D. Việt Nam phải gánh chịu mọi tổn thất chiến tranh của nước Pháp.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa