Động từ bất qui tắc Beget trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Beget trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Beget

  • Gây ra, sinh ra

Cách chia động từ bất qui tắc Beget

Động từ nguyên thể Beget
Quá khứ
Quá khứ phân từ
Ngôi thứ ba số ít Begets
Hiện tại phân từ/Danh động từ Begetting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp