Động từ bất qui tắc Jerry-build trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Jerry-build trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Jerry-build

  • Xây dựng cẩu thả

Cách chia động từ bất qui tắc Jerry-build

Động từ nguyên thể Jerry-build
Quá khứ
Quá khứ phân từ
Ngôi thứ ba số ít Jerry-builds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Jerry-building
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp