Động từ bất qui tắc Misdeal trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Misdeal trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Misdeal

  • Chia bài sai, chia lộn bài

Cách chia động từ bất qui tắc Misdeal

Động từ nguyên thể Misdeal
Quá khứ Misdealt
Quá khứ phân từ Misdealt
Ngôi thứ ba số ít Misdeals
Hiện tại phân từ/Danh động từ Misdealing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp