Động từ bất qui tắc Outspin trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Outspin trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outspin

  • Tiện (bằng máy) nhanh hơn

  • Quay (tơ) nhanh hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outspin

Động từ nguyên thể Outspin
Quá khứ Outspun
Quá khứ phân từ Outspun
Ngôi thứ ba số ít Outspins
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outspinning
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp