Động từ bất qui tắc Outthrow trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Outthrow trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outthrow

  • Ném xa hơn, ném giỏi hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outthrow

Động từ nguyên thể Outthrow
Quá khứ Outthrew
Quá khứ phân từ Outthrown
Ngôi thứ ba số ít Outthrows
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outthrowing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp