Động từ bất qui tắc Outwrite trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Outwrite trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outwrite

  • Viết tốt hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outwrite

Động từ nguyên thể Outwrite
Quá khứ Outwrote
Quá khứ phân từ Outwritten
Ngôi thứ ba số ít Outwrites
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outwriting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp