Động từ bất qui tắc Partake trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Partake trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Partake

  • Cùng hưởng, cùng chia xẻ

Cách chia động từ bất qui tắc Partake

Động từ nguyên thể Partake
Quá khứ Partook
Quá khứ phân từ Partaken
Ngôi thứ ba số ít Partakes
Hiện tại phân từ/Danh động từ Partaking
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp