Động từ bất qui tắc Rend trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Rend trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rend

  • Chẻ ra (lạt, thanh mỏng)

Cách chia động từ bất qui tắc Rend

Động từ nguyên thể Rend
Quá khứ
Quá khứ phân từ
Ngôi thứ ba số ít Rends
Hiện tại phân từ/Danh động từ Rending
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp