Động từ bất qui tắc Unbear trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Unbear trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Unbear

  • Nới, cởi dây cương (ngựa)

Cách chia động từ bất qui tắc Unbear

Động từ nguyên thể Unbear
Quá khứ Unbore
Quá khứ phân từ Unborn/Unborne
Ngôi thứ ba số ít Unbears
Hiện tại phân từ/Danh động từ Unbearing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp