Động từ bất qui tắc Underfeed trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Underfeed trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Underfeed

  • Thiếu ăn

  • Cho ăn đói

Cách chia động từ bất qui tắc Underfeed

Động từ nguyên thể Underfeed
Quá khứ Underfed
Quá khứ phân từ Underfed
Ngôi thứ ba số ít Underfeeds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Underfeeding
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp