Động từ bất qui tắc Underlay trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Underlay trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Underlay

  • Lót ở dưới, nằm ở dưới, đặt dưới

  • Nâng đỡ, ủng hộ

Cách chia động từ bất qui tắc Underlay

Động từ nguyên thể Underlay
Quá khứ Underlaid
Quá khứ phân từ Underlaid
Ngôi thứ ba số ít Underlays
Hiện tại phân từ/Danh động từ Underlaying
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp