Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Lịch Sử 8.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.

B. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.

C. Mâu thuẫn giữ tư sản với nông dân.

D. Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.

Bản chất của sản xuất tư bản đó là xây dựng một nền kinh tế phát triển, của cải, vật chất tập trung trong tay tư sản. Tư sản luôn mong muốn có được điều kiện để phát triển kinh tế, tăng của cải. Nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm với những quy định, thuế cao,… Dẫn đến mâu thuẫn. Ngoài ra, vốn trong xã hội phong kiến sự bất công bằng, tô cao, lãi nặng đã tạo nên những mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến, quý tộc với thợ thủ công, nông dân. CHính vì vậy, nếu tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội thì sẽ có hai mâu thuẫn chính đó là: Giai cấp phong kiến với tầng lớp tư sản, giai cấp phong kiến với các tầng lớp lao động khác trong xã hội.

Câu 2: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?

A. Nê-đéc-lan

B. Anh

C. Hà Lan

D. Miền Đông – Nam nước Anh.

Câu 3: Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

A. Công bố Tuyên ngôn độc lập

B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

C. Hội nghị lục địa

D. “ Chè Bốt-xtơn”

Câu 4: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 5: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Câu 6: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?

A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 7: Cuộc cách mạng nào dưới đây được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

A. Cách mạng tư sản Anh.

B. Cách mạng Hà Lan.

C. Cách mạng tư sản Pháp.

D. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 8: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Tư sản và nông dân.

B. Tư sản và nông nô.

C. Tư sản và vô sản.

D. Tư sản và quý tộc mới.

Câu 9: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là

A. Chủ nghĩa tư bản xâm nhập mạnh vào nông nghiệp.

B. Nông nghiệp tiên tiến, công thương nghiệp lạc hậu.

C. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển.

D. Nông nghiệp, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ

Câu 10: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

A. Pháo đài Ba-xti tượng trưng cho uy quyền của nhà Vua.

B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

C. Pháp đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

D. Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Đáp án

1-D2-A3-B4-C5-B
6-A7-B8-D9-C10-D
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì?

A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.

C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp

Câu 2: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh, phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực nào?

A. Các công trường thủ công

B. Các ngành ngoại thương

C. Các trung tâm về công nghiệp

D. Các thành thị phát triển.

Câu 3: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?

A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản

( Chế độ quân chủ chuyên chế là hiện thân của chế độ phong kiến, tức là một xã hội mọi quyền lực đều nằm trong tay vua. Khi vua bị xử bắn và chế độ sụp đổ chứng tỏ chế độ phong kiến ngày càng suy yếu và nhanh chóng tan dã.)

Câu 4: Ngày 28/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti.

B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời.

C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.

Câu 5: Sự kiện đánh dấu sự kết thúc của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

A. Việc thiết lập một nền cộng hòa ở Anh.

B. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập.

C. Chế độ quân chủ lập hiến ra đời.

D. Crôm-oen được bầu làm chỉ huy quân độc Quốc hội.

Câu 6: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng Hà Lan là

A. Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha.

D. Mâu thuẫn giữa tư sản Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha.

Câu 7: Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong thời gian

A. Từ năm 1660 đến năm 1642.

B. Từ năm 1640 đến năm 1648.

C. Từ năm 1642 đến năm 1649.

D. Từ năm 1642 đến năm 1688.

Câu 8: Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao với sự kiện gì?

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.

B. Năm 1648, tương ứng với sự kiệ quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.

C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chế độ quân chủ.

D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và Quý tộc mới đưa Vinhem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 9: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Thành lập một nước cộng hòa.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.

C. Giành độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.

D. Tạo điều kiện cho nên kinh tế các thuộc địa phát triển.

Câu 10: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Tư sản và nông dân.

B. Tư sản và nông nô.

C. Tư sản và vô sản.

D. Tư sản và quý tộc mới

Đáp án

1-C2-C3-A4-B5-C
6-C7-D8-A9-B10-D
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có thể lực về kinh tế, nhưng không có quyền lực vè chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm, nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân, thợ thủ công, công nhân) bị áp bức, bóc lột nặng nề. Đó là đặc điểm kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ nào?

A. Các thế kỉ XIV-XV.

B. Thế kỉ XV-XVI.

C. Các thế kỉ XV-XVII.

D. Thế kỉ XV-XVIII.

Câu 2: Nền độc lập của Hà Lan được chính thức công nhận vào năm nào?

A. 1566

B. 1581

C. 1650

D. 1848

Câu 3: Vì sao Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.

B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ gia-cô-banh.

Câu 4: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?

A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng

B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Đây là cuộc cách mạng chỉ mang lại thắng lợi, lợi ích của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mà không mang đến cho người lao động như nông dân, thợ thủ công ,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra.

Câu 5: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì?

A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp.

B. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp.

C. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền.

D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp.

Câu 6: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.

B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.

D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 7: Phái Lập hiến của cách mạng Pháp đã có những tiến bộ gì?

A. Xóa bỏ một số thứ thuế cho nhân dân.

B. Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến.

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.

Câu 8: Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh?

A. Để tranh giành quyền lực.

B. Để bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản.

C. Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và sư sản phản cách mạng.

D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triến vì động chạm nhiều đến quyền lợi của giai cấp tư sản.

Câu 9: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Thành lập một nước cộng hòa.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.

C. Giành độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.

D. Tạo điều kiện cho nên kinh tế các thuộc địa phát triển.

Câu 10: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Đáp án

1-B2-D3-B4-A5-D
6-A7-B8-D9-10-B

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?

A. Quý tộc mới

B. Tư sản và vô sản

C. Tư sản và tiểu tư sản

D. Tư sản và thợ thủ công

Câu 2: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp nào?

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến

B. Tư sản và nông dân

C. Quý tộc mới và tư sản

D. Quý tộc mới, nhân dân

Câu 3: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng Anh

B. Cách mạng Mỹ

C. Cách mạng Mỹ và Anh

D. Cách mạng Hà Lan.

Câu 4: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì hạn chế?

A. Chỉ phục vụ cho giai cấp tư sản.

B. Phục vụ quyền lợi của giai cấp công nhân.

C. Phục vụ quyền lợi của giai cấp địa chủ phong kiến.

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

(các chính sách, lợi ích trong tuyên ngôn đa số là đảm bảo quyền lợi cho giai cấp tư sản, các giai cấp khác vẫn gặp phải những khó nhăn trong cuộc sống.)

Câu 5: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

A. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân.

B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.

D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 6: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp

B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.

Câu 7: Sau Chiến tranh Pháp – Phổ, “Chính phủ vệ quốc” ra đời là Chính phủ lâm thời của

A. Giai cấp tư sản.

B. Giai cấp vô sản.

C. Tầng lớp quý tộc phong kiến.

D. Liên minh giai cấp công nhân và nông dân

Câu 8: Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì?

A. Cách mạng giải phóng dân tộc.

B. Cách mạng tư sản.

C. Cách mạng vô sản.

D. Cách mạng dân chủ nhân dân.

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng Hà Lan là

A. Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha.

D. Mâu thuẫn giữa tư sản Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha.

Câu 10: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì?

A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp.

B. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp.

C. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền.

D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp.

Đáp án

1-B2-C3-A4-5-A
6-C7-A8-B9-C10-D

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tổng hợp Bộ đề thi Lịch Sử lớp 8 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi môn Lịch Sử của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.