Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 1 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 1 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 7 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 1 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Câu 1: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu bao gồm  

A. Địa chủ và nông dân.

B. Tư sản và vô sản.

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Lời giải:

Sự xâm nhập và chính sách phân phong ruộng đất của người Giéc-man đã dẫn đến sự hình thành hai tầng lớp là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Quan hệ bóc lột giữa lãnh chúa phong kiến với nông nô được xác lập đồng thời đánh dấu xã hội phong kiến châu Âu được hình thành

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kì chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là

A. Lãnh địa phong kiến

B. Trang viên phong kiến

C. Điền trang thái ấp

D. Thành thị trung đại

Lời giải:

Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Lãnh chúa phong kiến xuất thân từ bộ phận nào trong xã hội cổ đại?  

A. Những người Giec-man giàu có.

B. Các chủ nô Rô-ma.

C. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc người Giéc-man.

D. Những người nông dân nhiều ruộng đất.

Lời giải:

Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi đem chia có quý tộc, tướng lĩnh quân sự kèm theo tước vị công- hầu- bá- tử- nam => Hình thành tầng lớp lãnh chúa phong kiến.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Tầng lớp nông nô trong xã hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ

A. Nô lệ và nông dân.

B. Nông dân bị mất ruộng đất.

C. Tù binh chiến tranh.

D. Phụ nữ và trẻ em.

Lời giải:

Những người nông dân bị mất ruộng đất và nô lệ thời cổ đại phải sống phụ thuộc vào lãnh chúa => Hình thành tầng lớp nông nô.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại là những bộ phận nào?  

A. Nông nô và lãnh chúa.

B. Bình dân thành thị.

C. Thợ thủ công và thương nhân.

D. Nông dân và thợ thủ công.

Lời giải:

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị là những thợ thủ công và thương nhân. Họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Những thợ thủ công và thương nhân châu Âu lập ra phường hội và thương 

A. Cạnh tranh công bằng.

B. Giúp đỡ nhau cùng sản xuất và buôn bán.

C. Tạo thêm công việc cho nông nô.

D. Thành lập các hội buôn lớn hơn.

Lời giải:

Trong các thành thị, lập ra các phường hội, thương hội để tránh được sự sách nhiễu của lãnh chúa phong kiến và giúp đỡ nhau cùng sản xuất và buôn bán. 

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế  trong các lãnh địa phong kiến là  

A. Thường xuyên trao đổi, buôn bán với bên ngoài lãnh địa.

B. Nông nô được tự do sản xuất và buôn bán.

C. Phát triển các ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp.

D. Là nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp.

Lời giải:

Kinh tế trong các lãnh địa là nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp, không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài, nông nô tự sản xản xuất và tiêu dùng các sản phẩm do mình làm ra

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự ra đời của thành thị trung đại? 

A. Hoạt động trao đổi buôn bán giữa các lãnh địa phát triển

B. Sự phát triển của hoạt động sản xuất

C. Chính sách khuyến khích phát triển của lãnh chúa phong kiến

D. Quan hệ trao đổi buôn bán giữa phương Đông với phương Tây được đẩy mạnh

Lời giải:

Từ thế kỉ XI, lực lượng sản xuất trong xã hội Tây Âu có nhiều biến đổi đã thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển:

+ Trong nông nghiệp: những công cụ mới và sự hoàn thiện về kĩ thuật như chọn lai giống, luấn canh…giúp năng suát lao động gia tăng, sản phẩm nông nghiệp trở nên phong phú, thừa thãi.

+ Trong các ngành thủ công nghiệp, diễn ra quá trình chuyên môn hóa tương đối mạnh mẽ. Đã có những thợ khéo tay chỉ làm một nghề thủ công riêng biệt như rèn mộc, đồ da, đồ gốm,… Nhiều người có thể bỏ ruộng đất để làm nghề thủ công, sinh sống bằng sản phẩm trao đối với nông dân.

=> Một số thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh địa hoặc bằng cách chuộc thân thể hoặc bỏ trốn, tìm đến những nơi có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, trao đổi mua bán định cư lập nghiệp ở đó. Cư dân đông dần lên, thợ thủ công và thương nhân tập trung ngày một nhiều. Lúc đầu, nơi đó chỉ là một thị trấn nhỏ, sau phát triển lên thành thành thị.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Ý nào sau đây không phản ánh đúng cuộc sống của các lãnh chúa trong các lãnh địa phong kiến?  

A. Không cần phải lao động

B. Suốt ngày cưỡi ngựa hoặc tổ chức tiệc tùng

C. Đối xử tàn nhẫn với nông nô

D. Sống bình đẳng với nông nô

Lời giải:

Các lãnh chúa không bao giờ phải lao động, suốt ngày chỉ luyện tập cung, kiếm, cưỡi ngựa hoặc tổ chức những buổi tiệc tùng, hội hè. Họ còn đối xử tàn nhẫn với nông nô 

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Người Giéc-man không thực hiện hành động nào sau đây khi tràn vào lãnh thổ Rôma?  

A. thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ.

B. thành lập vương quốc Phơ – răng, Ăng – glô Xắc-xông.

C. chiếm ruộng đất của người Rô-ma cũ chia cho nhau.

D. thành lập nên các thành thị trung đại.

Lời giải:

- Khi vào lãnh thổ của Rô ma, người Giéc-man đã:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước Rôma, lập nhiều vương quốc mới như vương quốc Ăng - glô- Xắc- xông, Phơ - răng, Tây Gốt, Đông Gốt.

+ Chiếm đất của chủ nô được chia cho quý tộc và tướng lĩnh quân sự.

+ Các thủ lĩnh bộ lạc, các quý tộc thị tộc người Giéc – man tự phong các tước vị (công tước, bá tước, nam tước, …), hình thành tầng lớp quý tộc vũ sĩ.

+ Ki tô giáo dần dần có vai trò và có ưu thế trong đời sống nhân dân (Họ xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng đất của nông dân. Đồng thời, nhà vua cũng phong tặng đất đai theo tước vị cho các quý tộc và nhà thờ).

=> Đáp án D: thành thị trung đại được thành lập không thuộc hành động của người Giéc-man giai đoạn này mà thành thị xuất hiện từ thế kỉ XI, kết quả của sự phát triển nền kinh tế hàng hóa

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế trong thành thị trung đại với lãnh địa phong kiến là gì?  

A. Kinh tế hàng hóa, tự do trao đổi buôn bán

B. Nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp

C. Tương đối cởi mở nhưng vẫn đặt dưới sự cai quản của lãnh chúa

D. Kinh tế tiểu nông, tự do trao đổi

Lời giải:

- Kinh tế trong thành thị trung đại là nền kinh tế hàng hóa, tự do trao đổi, buôn bán, thủ công nghiệp và thương nghiệp rất phát triển

- Kinh tế trong các lãnh địa: kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Vì sao sự xuất hiện của các thành thị trung đại lại thúc đẩy sự xác lập chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu?  

A. Yêu cầu thống nhất thị trường dân tộc để sản xuất, buôn bán thuận lợi

B. Yêu cầu lực lượng nhân công lớn cho sản xuất

C. Yêu cầu xác lập quyền lực tầng lớp thương nhân

D. Yêu cầu xác lập vai trò của nhà vua chuyên chế

Lời giải:

Sự ra đời của thành thị trung đại thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ phát triển, đặt ra yêu cầu phải xóa bỏ các lãnh địa phong kiến, thống nhất trị trường dân tộc để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, buôn bán => thúc đẩy sự xác lập chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Vì sao có thể khẳng định “Thành thị là những bông hoa rực rỡ nhất trung đại”?  

A. Sự ra đời của thành thị là điểm sáng, tạo ra sự biến đổi mạnh mẽ của tình hình châu Âu trung đại

B. Sự ra đời của thành thị thúc đẩy sự xác lập của chế độ phong kiến tập quyền

C. Sự ra đời của thành thị thúc đẩy quan hệ giao lưu buôn bán giữa phương Tây với phương Đông

D. Sự ra đời của thành thị là nguồn động lực lớn cho sự phục hồi của nền văn minh Hi- La

Lời giải:

- Kinh tế: thành thị trung đại ra đời đã phá vỡ nền kinh tế tự cung tự cấp trong các lãnh địa, thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển và đặt ra yêu cầu thống nhất thị trường dân tộc

- Chính trị: đẩy nhanh quá trình tiêu vong của các lãnh địa phong kiến và sự xác lập chế độ phong kiến tập quyền

– Văn hóa: Giữa đêm trường trung cổ, bóng đêm của giáo hội phong kiến phủ khắp, không khí dân chủ tự do trong các thành thị trung đại  là môi trường thuận lợi để phát triển văn hóa, mở mang tri thức.Các trường đại học nổi tiếng như trường Đại học Bô-lô-nha ở I-ta-li-a, Đại học Xoócibon ở Pháp, Đại học O-x phớt, Cam-bơ-rít ở Ánh,… được xây dựng trong các thành thị trung đại.

=> Nhìn chung, trong bối cảnh ảm đạm của châu Âu trung cổ. thành thị như một luồng gió mới thổi vào làm cho bầu không khí trở nên tươi đẹp hơn.

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 7 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học