Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đóToán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 176 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Lời giải:

+) Cột thứ hai: 

Coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 6 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

1+6=7(phần)

Số bé là:

91:7×1=13

Số lớn là:

91−13=78

+) Cột thứ ba:

Coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 3 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5 (phần)

Số bé là:

170:5×2=68

Số lớn là:

170−68=102

+) Cột thứ tư:

Coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 5 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là: 

3+5=8 (phần)

Số bé là:

216:8×3=81

Số lớn là:

216−81=135

 Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Toán lớp 4 trang 176 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống :

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Quảng cáo

Lời giải:

+) Cột thứ hai:

Coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 5 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5−1=4 (phần)

Số bé là:

72:4×1=18

Số lớn là:

18+72=90

+) Cột thứ ba:

Coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 4 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

4−3=1 (phần)

Số bé là:

63:1×3=189

Số lớn là:

189+63=252

+) Cột thứ tư:

Coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 7 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

7−4=3 (phần)

Số bé là:

105:3×4=140

Số lớn là:

140+105=245

Ta có bảng kết quả như sau: 

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Toán lớp 4 trang 176 Bài 3: Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằngToán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đósố thóc kho thứ hai.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4+5=9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350:9×4=600(tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350−600=750 (tấn)

    Đáp số: Kho thứ nhất: 600tấn thóc;

              Kho thứ hai: 750 tấn thóc.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 176 Bài 4: Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

   Đáp số: Kẹo: 24 hộp;

        Bánh: 32 hộp.

Giải Toán lớp 4 trang 176 Bài 5: Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuoir mẹ sẽ gấy 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Lời giải:

Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian. Mẹ hơn con 27 tuổi thì sau 3 năm nữa mẹ hơn con 27 tuổi.

Ta có sơ đồ số tuổi sau 3 năm nữa:

Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:

4−1=3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27:3=9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9−3=6(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27+6=33 (tuổi)

    Đáp số: Mẹ: 33 tuổi;

           Con: 6 tuổi.

Quảng cáo

Bài giảng: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (có đáp án)

Câu 1: Tỉ số của 8 và 15 là Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải. Đúng hay sai?

Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 2: Hiệu của hai số là 75. Tỉ số của hai số đó là Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải. Vậy số bé là 125. Đúng hay sai?

Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 3: Tổng của hai số là 245. Biết rằng số lớn bằng Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số bé. Vậy hai số đó là:

A. 99; 146

B. 102; 144

C. 105; 140

D. 112; 136

Câu 4: Một người đã bán được 324 quả cam và quýt , trong đó số cam bằng Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số quýt. Tính số cam, số quýt đã bán.

A. 134 quả cam; 190 quả quýt

B. 140 quả cam; 175 quả quýt

C. 136 quả cam; 185 quả quýt

D. 144 quả cam; 180 quả quýt

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Biết số thứ nhất gấp lên 4 lần thì được số thứ hai.

Vậy số thứ nhất là Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải , số thứ hai là Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau, nếu giảm số lớn đi 3 lần thì ta được số bé.

Vậy tích của hai số đó là Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 7: Trung bình cộng của hai số là 415. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất bằng Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số thứ hai.

A. Số thứ nhất: 166; số thứ hai: 249

B. Số thứ nhất: 176; số thứ hai: 239

C. Số thứ nhất: 332; số thứ hai: 498

D. Số thứ nhất: 352; số thứ hai: 478

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình chữ nhật có chu vi là 286m. Biết chiều rộng bằng Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải chiều dài.

Vậy diện tích hình chữ nhật đó là Bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải cm2

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.