75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 1:Câu 1. Công thức tổng quát của ankan là:

Quảng cáo

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2.

Đáp án B

Bài 2:Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylprotan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Đáp án B

Hướng dẫn : Đồng phân khi tham gia phản ứng clo hóa thu được 4 sản phẩm monoclo là: 2- metylbutan

Bài 3:Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là : 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1) Hãy cho biết hợp chất X có bao nhiêu nguyên tử cacbon bậc 2 ?

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Đáp án B

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 4:Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2.

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Đáp án D

Bài 5:Hợp chất hữu cơ sau có tên gọi là : CH3CH2C(CH3)2CH2CH3

A. 3,3-đimetylpentan

B. 3,4-đimetylpentan

C. 2,3-đimetylpentan

D. 3,3-đimetylheptan

Đáp án A

Bài 6:Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Đáp án D

Hướng dẫn :

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Quảng cáo

Bài 7:Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Đáp án C

Bài 8:Cho các chất sau :

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Những chất nào là đồng đẳng của nhau ?

A. I, III, V.

B. I, II, V.

C. III, IV, V.

D. II, III, V.

Đáp án B

Bài 9:Số đồng phân xicloankan ứng với CTPT C5H10:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án B

Hướng dẫn : 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 10:Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 2 sản phẩm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 2- metylpentan

C. hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Đáp án D

Hướng dẫn : Đồng phân của C6H14 cho 2 sản phẩm thế monoclo là: 2,3- đimetylbutan 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 11:Ankan X có chưa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7.

Đáp án C

Hướng dẫn : C6H14

Bài 12:Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625. Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monoclo duy nhất. Vậy A là có tên là:

A. xiclohexan

B. metylxiclopentan

C. 1,2-đimetylxiclobutan

D. 1,3-đimetylxiclobutan

Đáp án A

Hướng dẫn : MX = 2,625 . 32 = 84 đvC

Công thức của X là: CnH2n = 84 => n = 6

=> Chỉ có xiclohexan cho 1 dẫn xuất duy nhất.

Bài 13:Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là :

A. Phản ứng tách.

B. Phản ứng thế.

C. Phản ứng cộng.

D. Cả A, B và C.

Đáp án B

Bài 14:Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C4H9Cl ?

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân.

Đáp án B

Hướng dẫn :

(1) CH3CH2CH2CH2Cl

(2) CH3CH2CHClCH3

(3) CH3CH(CH3)CH2Cl

(4) CH3CCl(CH3)CH3

Bài 15:Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12.

Đáp án C

Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2

-> CTPT: C4H10

Bài 16:Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án B

Bài 17:Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C6H14

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.

Đáp án C

Hướng dẫn :

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 18:Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng. Tổng số nguyên tử trong một phân tử X là

A. 8

B. 11

C. 6

D. 14.

Đáp án A

Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2

Theo bài : (2n+2)/(14n+2) = 20% => n=2

-> CTPT: C2H6

Bài 19:Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoClo tối đa thu được là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4.

Đáp án D

Hướng dẫn : 2-metylbutan có CTCT là: 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Nên có 4 vị trí tham gia phản ứng thế clo tạo tối đa 4 sản phẩm thế monoclo.

Bài 20:Cho các hợp chất vòng no sau :

Xiclopropan (I) xiclobutan (II) xiclopentan (III) xiclohexan (IV)

Độ bền của các vòng tăng dần theo thứ tự nào ?

A. I < II < III < IV.

B. III <II < I < IV.

C. II < I < III < IV.

D. IV < I < III <II.

Đáp án A

Bài 21:Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X thu được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất màu dd brom. X là:

A. Metylxiclobutan

B. xiclopropan

C. xiclobutan

D. Metylxiclopropan.

Đáp án D

Hướng dẫn : CTPT X là CnH2n ; n = 0,04/0,01 = 4=> CTCT của X là : 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 22:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

A. neopentan

B. 2- metylpentan

C. isopentan

D. 1,1- đimetylbutan.

Đáp án B

Bài 23:Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là :

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3

(3) CH3ClC(CH3)3

A. (1) ; (2).

B. (2) ; (3).

C. (2).

D. (1).

Đáp án D

Bài 24:Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là :

A. metan.

B. etan.

C. propan.

D. n-butan.

Đáp án A

Bài 25:Khí brom hóa một ankhan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankhan là

A. 3,3-đimetylhexan

B. 2,2-đimetylpropan

C. isopentan

D. 2,2,3-trimetylpentan.

Đáp án B Hướng dẫn : CnH2n+2 + Br2 -> CnH2n+1Br + HBr -> 14n + 81 = 75,5.2 -> n = 5 -> CTPT: C5H12

Bài 26:CTCT của chất có tên gọi sau: 4-etyl-3,3-đimetylhexan

A. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3

B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)- CH3

C. CH3- C(CH3)2- CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3

D. CH3-CH(CH3)2-CH2-CH2-CH3

Đáp án A

Bài 27:Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10

B. C3H8

C. C3H6

D. C2H6

Đáp án A

Hướng dẫn : CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1) CTPT: C4H10

Bài 28:Có những chất sau : xiclopropan, xiclobutan, metylxiclopropan, xiclopentan . Những chất nào có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường .

A. xiclopropan và metylxiclopropan

B. xiclopropan và xiclobutan

C. xiclopropan

D. xiclopropan, xiclobutan và Metylxiclopropan.

Đáp án A

Hướng dẫn :

Vòng 3 cạnh có phản ứng cộng mở vòng với Br2 nên có khả năng làm mất màu nước brom

Vòng 4 cạnh chỉ công với hidro

Từ vòng 5 cạnh trở lên không có phản ứng cộng trong mọi điều kiện.

Bài 29:Hiđrocacbon X có CTPT C6H12 không làm mất màu dung dịch brom, khi tác dụng với brom tạo được một dẫn xuất monobrom duy nhất. Tên của X là :

A. metylpentan.

B. 1,2-đimetylxiclobutan.

C. 1,3-đimetylxiclobutan.

D. xiclohexan.

Đáp án D

Bài 30:Ankan 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1) có tên của X là :

A. 1,1,3-trimetylheptan.

B. 2,4-đimetylheptan.

C. 2-metyl-4-propylpentan.

D. 4,6-đimetylheptan.

Đáp án B

Bài 31:Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

A. giảm 6,75g.

B. tăng 6,75g.

C. giảm 3,10g.

D. tăng 3,10g.

Đáp án A

Hướng dẫn : nH2O = nCO2 = nBaCO3 = 9,85/197 = 0,05 mol => mH2O = 0,05.18 = 0,9 gam; mCO2 = 0,05.44 = 2,2 gam; mgiảm 9,85 – (0,9 + 2,2) = 6,75.

Bài 32:Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là :

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Đáp án B

Hướng dẫn : CH3CH(CH3)CH2CH3 +Cl2 => CH3CCl(CH3)CH2CH3 (2-clo-2-metylbutan)

Bài 33:Khí Clo hóa hoàn toàn anlan X thu được chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 138. Ankan X là

A. CH4

B. C2H6

C. C3H8

D. C4H10.

Đáp án A

Hướng dẫn : CnHm + mCl2 -> CnClm + mHCl

=> 35,5m – m = 138 => m = 4 => CTPT: CH4

Bài 34:CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3

B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3

D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Đáp án D

Bài 35:Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625. Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monocle duy nhất. Vậy A là có tên là:

A. xiclohexan

B. metylxiclopentan

C. 1,2-đimetylxiclobutan

D. 1,3-đimetylxiclobutan

Đáp án C

Hướng dẫn : MX = 2,625 . 32 = 84 đvC

Công thức của X là: CnH2n = 84 => n = 6 => Chỉ có xiclohexan cho 1 dẫn xuất duy nhất.

Bài 36:CTCT các chất có tên gọi sau : 1-brom-2-clo-3-metylpentan

A. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH3

B. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3

C. CH2Cl-CHBr-CH(CH3)-CH2-CH3

D. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH2- CH3

Đáp án B

Bài 37:Clo hóa ankhan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10

B. C3H8

C. C3H6

D. C2H6.

Đáp án B

Hướng dẫn : CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1) => CTPT: C3H8

Bài 38:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH3 có tên gọi là

A. neopentan

B. 2-metylbutan

C. isobutan

D. 1,2-đimetylpropan.

Đáp án B

Bài 39:Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT : 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1) là :

A. 3-etyl-2-clobutan.

B. 2-clo-3-metylpetan.

C. 2-clo-3-etylpentan.

D. 3-metyl-2-clopentan.

Đáp án B

Bài 40:Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là: (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2)

B. (2); (3)

C. (2)

D. (1)

Đáp án D

Hướng dẫn : CTCT của 2,2- đimetyl propan là: 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Khi thế clo cho duy nhất 1 sản phẩm thế clo 1:1 do 4 vị trí thế cho cùng 1 sản phẩm.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

hidrocacbon-no.jsp

2004 - Toán Lý Hóa