Unit 10E lớp 10 Explain heathy activities - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 10E lớp 10 Explain heathy activities trong Unit 10: Styles Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 10E.

Tiếng Anh 10 Unit 10E Explain heathy activities - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

Communication

A (trang 120 sgk Tiếng Anh 10): Listen to three pieces of music . Check the adjectives to describe your feelings about the music and write your own words. (Nghe ba đoạn nhạc, đánh dấu những tính từ miêu tả cảm xúa của bạn về những đoạn nhạc đó và viết từ riêng bạn)

Unit 10E lớp 10 Explain heathy activities | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Đang cập nhật

B (trang 120 sgk Tiếng Anh 10): Read about Valorie Salimpoor and answer the questions. (Đọc đoạn văn về Valorie Saimpoor và trả lời câu hỏi)

Valorie Salimpoor is a neuroscientist. One day, Valorie was in her car and felt unhappy. Then, suddenly there was some classical music on the radio. Immediately, she felt much better and she wanted to understand why. Valorie started to study what happens to the brain when people listen to different types of music. With her evidence, she thinks music can be good for our mental health because it's really an exercise for your whole brain."

1. How did she feel one day? What happened?

2. From her research, what does she think about music?

Đáp án:

Quảng cáo


1. She felt unhappy one day and Then, suddenly there was some classical music on the radio. Immediately, she felt much better.

2. She thinks music can be good for our mental health because it's really an exercise for your whole brain."

Hướng dẫn dịch: Bài đọc

Valorie Salimpoor là một nhà thần kinh học. Một ngày nọ, Valorie đang ở trong xe của cô ấy và cảm thấy không vui. Sau đó, đột nhiên có một số bản nhạc cổ điển trên đài. Ngay lập tức, cô cảm thấy tốt hơn nhiều và cô muốn hiểu tại sao. Valorie bắt đầu nghiên cứu những gì xảy ra với não khi mọi người nghe các loại nhạc khác nhau. Với bằng chứng của mình, cô ấy cho rằng âm nhạc có thể tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta vì nó thực sự là một bài tập thể dục cho cả bộ não của bạn. "

C (trang 120 sgk Tiếng Anh 10): Do you agree with Valorie's ideas about music? What types of music make you feel better? (Bạn có đồng ý quan điểm của Valorie về âm nhạc hay không? Thể loại âm nhạc nào kiến bạn cảm thấy tốt hơn)

Hướng dẫn trả lời:

Yes, I do. Whenever I feel sad, I will listen to some pop song to make me better.(Có, tớ đồng ý với ý kiến của Valorie. Mỗi khi tớ buồn, tớ sẽ nghe nhạc pop để cảm thấy tốt hơn)

D (trang 120 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, discuss which of the activities in the box to the left are good for your mental health. Give reasons. Do you think any of these activities are bad for your mental health? Compare your ideas in small groups. (Theo cặp, thảo luận xem hoạt động nào trong ô bên trái tốt cho sức khỏe tâm thần của bạn. Đưa ra lý do. Bạn có nghĩ rằng bất kỳ hoạt động nào trong số này có hại cho sức khỏe tinh thần của bạn không? So sánh ý tưởng của bạn trong các nhóm nhỏ.)

Dancing Drawing and painting
Gardening
Jogging Listening to music
Play video games
Singing karaokeWalking in the park
Watching TV

Hướng dẫn trả lời: Listening to music, gardening, jogging walking in the park, drawing and painting and dancing are good for your mental health because they make you feel relaxedPlaying video games is bad for your mental health because you will feel tired, stressed or frustrated while playing with others

Hướng dẫn dịch:

Nghe nhạc, làm vườn, chạy bộ đi dạo trong công viên, vẽ, vẽ tranh và khiêu vũ rất tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn vì chúng khiến bạn cảm thấy thư thái.

Chơi trò chơi điện tử có hại cho sức khỏe tinh thần của bạn vì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hoặc bực bội khi chơi với người khác

Writing

E (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Read the paragraph about a student's hobbies and answer the questions. (Đọc đoạn văn về sở thích của một học sinh và trả lời câu hỏi.)

I love dancing because it's good for my physical and mental health. First, dancing keeps me in good shape because I have to move around a lot. By swinging my legs or shaking my body, can burn a lot of calories and lose weight. In addition, dancing is a social activity: When joining a dance class, I can make friends with people who share the same hobbies and enjoy happy moments with them. Also, to learn new dances, I have to memorize them and use my brain. Scientists have found that the areas of the brain that control memory and skills, such as planning and organizing, improve with dance activities. I think everyone should go dancing to be healthy.

1. What is her hobby?

2. Why is it good for her physical health?

3. Why is it good for her mental health?

Đáp án:

Quảng cáo

1. It’s dancing

2. Because it keep her in good shape.

3.Because she can make friends with same hobbies and enjoy happy moments together.

Hướng dẫn dịch:

Bài đọc

Tôi thích khiêu vũ vì nó tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Đầu tiên, khiêu vũ giúp tôi giữ được phong độ tốt vì tôi phải di chuyển nhiều. Bằng cách đung đưa chân hoặc lắc người, có thể đốt cháy nhiều calo và giảm cân. Ngoài ra, khiêu vũ là một hoạt động xã hội: Khi tham gia lớp học khiêu vũ, tôi có thể kết bạn với những người có cùng sở thích và tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng họ. Ngoài ra, để học những điệu nhảy mới, tôi phải ghi nhớ chúng và sử dụng trí não của mình. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các vùng não kiểm soát trí nhớ và các kỹ năng, chẳng hạn như lập kế hoạch và tổ chức, được cải thiện nhờ các hoạt động khiêu vũ. Tôi nghĩ mọi người nên đi khiêu vũ để tốt cho sức khỏe.

F (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Read the information about paragraph structure. Then find the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the paragraph in E. (Đọc thông tin về cấu trúc đoạn văn. Sau đó tìm câu chủ đề, câu bổ trợ và câu kết luận trong đoạn văn E.)

Hướng dẫn làm bài:

Topic sentence:

+ I love dancing because it's good for my physical and mental health.

Supporting sentences

+ First, dancing keeps me in good shape because I have to move around a lot. By swinging my legs or shaking my body, can burn a lot of calories and lose weight.

+ In addition, dancing is a social activity: When joining a dance class, I can make friends with people who share the same hobbies and enjoy happy moments with them.

+ Also, to learn new dances, I have to memorize them and use my brain. Scientists have found that the areas of the brain that control memory and skills, such as planning and organizing, improve with dance activities.

Concluding sentence:

+ I think everyone should go dancing to be healthy.

G (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Make a new paragraph. Put these sentences in the correct order from 1 to 5. (Tạo đoạn văn mới. Sắp xếp các câu theo thứ tự đúng từ 1 đến 5)

____In addition, when I grow my own vegetables, I eat healthy food. Using homegrown vegetables as cooking ingredients is a great way to get protein, vitamins, and fiber.

____Third, I spend time outside with nature, so it's stress-free and very relaxing. Outdoor activities like gardening are a perfect way to improve my mood and increase my ability to focus on the positive aspects of life.

____In my free time, I like gardening because it's good for my physical and mental health.

_____First, I have to move around a lot, so it's good exercise. When I remove weeds or reach for various plants and tools, my muscles work and become stronger.

_____ To sum up, I think gardening is great for my body and my brain.

Đáp án:

Quảng cáo

___3_In addition, when I grow my own vegetables, I eat healthy food. Using homegrown vegetables as cooking ingredients is a great way to get protein, vitamins, and fiber.

__4__Third, I spend time outside with nature, so it's stress-free and very relaxing. Outdoor activities like gardening are a perfect way to improve my mood and increase my ability to focus on the positive aspects of life.

__1__In my free time, I like gardening because it's good for my physical and mental health.

__2___First, I have to move around a lot, so it's good exercise. When I remove weeds or reach for various plants and tools, my muscles work and become stronger.

___5__ To sum up, I think gardening is great for my body and my brain.

Hướng dẫn dịch:

Lúc rảnh rỗi, tớthích làm vườn vì nó tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, thứ nhất, tớphải di chuyển nhiều nên tập thể dục rất tốt. Khi tớnhổ cỏ hoặc tiếp cận với các loại cây và dụng cụ khác nhau, cơ bắp của tớhoạt động và trở nên khỏe hơn. Ngoài ra, khi tớtự trồng rau, tớăn thực phẩm lành mạnh. Sử dụng rau nhà làm nguyên liệu nấu ăn là một cách tuyệt vời để cung cấp protein, vitamin và chất xơ. Thứ ba, tớdành thời gian bên ngoài với thiên nhiên, vì vậy nó không bị căng thẳng và rất thư giãn. Các hoạt động ngoài trời như làm vườn là một cách hoàn hảo để cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Tóm lại, tớnghĩ làm vườn rất tốt cho cơ thể và trí não của tôi.

Goal check

Explain Healthy Activities

1 (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Plan a paragraph (120-150 words) about a healthy hobby or activity. Make notes and list the different reasons why it is good for your health. (Lập kế hoạch cho một đoạn văn (120-150 từ) về một sở thích hoặc hoạt động lành mạnh. Ghi chú và liệt kê những lý do khác nhau tại sao nó lại tốt cho sức khỏe của bạn)

Hướng dẫn làm bài:

Hobby: Play sports

Reasons

+ Help me reduce stress

+ Build better relationship with people

+ Strengthen your immune system

2 (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Write your paragraph using your notes. (Viết một đoạn văn sử dụng ghi chú của bạn)

Hướng dẫn làm bài: In my free time, I like playing sports because it is good for my health. First, it helps me reduce stress. When I am physically active, my mind gets a chance to unplug from daily stresses and strains of life. Physical exercise reduces the stress hormones in my body and stimulates the release of endorphins, which may give me more energy and focus for whatever life has. Next, sports enables me to build better relationships with people. Through frequent sport I can get to know a lot about an individual’s personality, their strengths and weaknesses. Sport with colleagues is a good opportunity to build better relationships and networks that may help I in your job. Last but not least, it strengthens immune system. When playing sports, the body is protected from different types of harmful bacteria and virus. To sum up, people should play sports regularly because it brings lots of advantages.

Hướng dẫn dịch:

Những lúc rảnh rỗi, tớthích chơi thể thao vì nó tốt cho sức khỏe. Đầu tiên, nó giúp tớgiảm bớt căng thẳng. Khi tớhoạt động thể chất, tâm trí của tớcó cơ hội thoát khỏi những căng thẳng và căng thẳng hàng ngày của cuộc sống. Tập thể dục làm giảm các kích thích tố căng thẳng trong cơ thể tớvà kích thích giải phóng endorphin, có thể mang lại cho tớnhiều năng lượng và tập trung hơn cho bất cứ điều gì cuộc sống có. Tiếp theo, thể thao giúp tớxây dựng mối quan hệ tốt hơn với mọi người. Thông qua các môn thể thao thường xuyên, tớcó thể biết nhiều điều về tính cách của một cá nhân, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Thể thao với đồng nghiệp là cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ và mạng lưới tốt hơn có thể giúp tớtrong công việc của bạn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó tăng cường hệ thống miễn dịch. Khi chơi thể thao, cơ thể được bảo vệ khỏi các loại vi khuẩn và vi rút có hại. Tóm lại, mọi người nên chơi thể thao thường xuyên vì nó mang lại rất nhiều lợi ích.

3 (trang 121 sgk Tiếng Anh 10): Exchange your paragraph with a partner. Does your partner's paragraph have:

• a topic sentence?

• supporting sentences?

• a concluding sentence?(Trao đổi đoạn văn của bạn với một đối tác. Đoạn văn của đối tác của bạn có:

• câu chủ đề?

• câu bổ nghĩa?

• một câu kết luận?)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên