Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 hay nhất

1.  Read the story...(Đọc câu chuyện. Điền những phần còn thiếu vào khung hội thoại cho đúng. Sau đó nghe và kiểm tra lại).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

a)  How many rooms are there in your house?

There are eight rooms in my house.

b)   How many brothers and sisters do you have?

I have two sisters and one brother.

c)  Where are they?

They are here.

d)  Who is Mimi?

Mimi is my sister.

Nội dung bài nghe:

Miu: Who's Mimi?

Chit: She's my sister.

Miu: How many brothers and sisters do you have?

Chit: I have two sisters and one brother.

Miu: Where are they?

Chit: They are here.

Miu: Hello!

Chit: This is my sister Mimi and this is my sister Nini.

Mimi and Nini: Hello!

Quảng cáo

Chit: And that's my brother, Jack.

Miu: Hello!

Jack: Hello!

Miu: How many rooms are there in your house?

Chit: Eight.

Miu: Eight rooms? That's a big house!

Chit: Yes, it's a big mouse house!

Miu: A big mouse house! That's nice!

Chit: Yes, it is!

Hướng dẫn dịch:

Miu: Mimi là ai vậy?

Chit: Cô ấy là em gái tôi.

Miu: Bạn có bao nhiêu anh chị em?

Chit: Tôi có hai chị em và một anh trai.

Miu: Họ đâu rồi?

Chit: Họ ở đây.

Miu: Xin chào!

Chit: Đây là chị gái tôi - Mimi và đây là em gái tôi – Nini.

Mimi và Nini: Xin chào!

Chit: Và đó là anh trai của tôi, Jack.

Miu: Xin chào!

Jack: Xin chào!

Miu: Có bao nhiêu phòng trong nhà bạn?

Chit: Tám.

Miu: Tám phòng? Đó là một ngôi nhà lớn!

Chit: Vâng, đó là một ngôi nhà chuột lớn!

Miu: Một ngôi nhà chuột lớn! Thật tuyệt!

Chit: Vâng, đúng rồi!

2. Correct the answers. (Sửa những câu trả lời sau).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

1. No, he has two sisters.

2. No, he has one brother.

3. No, Chit's brother name is Jack,

4. No, there are eight rooms in the mouse house.

Hướng dẫn dịch:

1. Không, anh ấy có hai chị em.

2. Không, anh ấy có một anh trai.

3. Không, tên anh trai của Chit là Jack,

4. Không, có tám phòng trong nhà chuột.

3. Unscramble these words from the conversation. (Sắp xếp lại những từ có trong cuộc đàm thoại trên).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
a. sister (chị/em gái) b. brother (anh/em trai)
c. house (căn nhà) d. rooms (nhiều căn phòng)
e. hello (xin chào) f. mouse (chuột)

4. Complete the conversation...(Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Miu và Mimi).

Tiếng Anh lớp 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38 - 39 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

(1) name's  (2) your name (3) name's
(4) to meet you (5) Nice to meet you

Nội dung bài nghe:

Miu: Hello, my name's Miu. What's your name?

Mimi: My name's Mimi.

Miu: Nice to meet you, Mimi.

Mimi: Nice to meet you too, Miu.

Hướng dẫn dịch:

Miu: Xin chào, tên của mình là Miu. Tên bạn là gì?

Mimi: Tên của mình là Minni.

Miu: Rất vui được gặp bạn, Mimi.

Mimi: Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


review-3-lop-3.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học