Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra

Với giải bài tập Toán 9 Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Toán 9 Bài hoạt động 2.

Giải Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra

Quảng cáo

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Mục tiêu:

− Thực hành sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ các đường tròn.

− Xem xét sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.

− Ôn tập và minh họa các tính chất đã học về đường tròn.

− Thực hành sử dụng phần mềm để thiết kế đồ họa liên quan đến đường tròn.

Chuẩn bị:

− Máy tính xách tay hoặc máy tính bảng có cài đặt Geogebra hoặc có kết nối Internet.

− Máy chiếu hoặc màn hình ti vi lớn.

− Thực hành trong phòng máy nếu các trường có điều kiện.

Quảng cáo

− Sách giáo khoa Toán 9, tập một – Chân trời sáng tạo.

Hướng dẫn chức năng của Geogebra:

Để vẽ đường tròn trên Geogebra ta thực hiện các thao tác trên hai vùng sau:

1. Vùng chứa các thanh công cụ;

2. Vùng vẽ hình: chứa các đường tròn vẽ được.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Tiến hành hoạt động:

Hoạt động 1. Vẽ đường tròn theo các cách khác nhau

Để vẽ đường tròn trên Geogebra, ta có các cách sau:

Quảng cáo

Cách 1. Vẽ đường tròn khi biết tâm và một điểm trên đường tròn.

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

− Chọn thẻ điểm Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ.

− Nhấp chuột vào hai điểm tùy ý trên vùng vẽ hình.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Phần mềm sẽ tự động đặt tên điểm, tuy nhiên ta có thể đổi tên điểm bằng cách nhấp chuột phải vào điểm, chọn đổi tên và gõ tên mới vào hộp thoại.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Quảng cáo

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn”.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhấp chuột vào hai điểm I và điểm M. Phần mềm sẽ tự động vẽ đường tròn tâm I bán kính IM.

Cách 2. Vẽ đường tròn khi biết tâm và số đo của bán kính.

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

− Vẽ trước tâm O và tạo thanh trượt biểu thị tham số r.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Đường tròn khi biết tâm và bán kính”.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhấp chuột vào điểm O và nhập bán kính bằng r vào hộp thoại hiện ra.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Phần mềm tự động vẽ đường tròn (O; r).

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Dùng chuột thay đổi r để thay đổi bán kính.

Tương tự như cách 1 và cách 2, ta có thể vẽ đường tròn theo các cách sau:

Cách 3. Vẽ đường tròn khi biết tâm và một đoạn thẳng có độ dài bằng bán kính (chế độ Compa).

Thao tác trên phần mềm GeoGebra được thực hiện như sau:

− Vẽ trước tâm J và một đoạn thẳng PQ.

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Compa”.

− Nhấp chuột vào tâm J, sau đó nhấp chuột vào đoạn thẳng PQ.

− Ta có đường tròn tâm J bán kính r = PQ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Cách 4. Vẽ đường tròn đi qua ba điểm. Thao tác trên phần mềm GeoGebra được thực hiện như sau:

− Vẽ trước ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Vẽ đường tròn qua 3 điểm có sẵn”.

− Nhấp chuột lần lượt vào ba điểm A, B, C.

− Ta có đường tròn đi qua ba điểm A, B, C như hình bên.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Thực hành 1.

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính r = 5 theo Cách 2.

b) Vẽ tam giác MNP rồi vẽ đường tròn ngoại tiếp theo Cách 4.

Lời giải

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính r = 5 theo cách vẽ đường tròn khi biết tâm và số đo của bán kính.

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

− Vẽ trước tâm O bất kì.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Đường tròn khi biết tâm và bán kính”.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhấp chuột vào điểm O và nhập bán kính bằng 5 vào hộp thoại hiện ra rồi ấn OK.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Ta được đường tròn (O; 5) như hình vẽ bên dưới.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

b) Vẽ tam giác MNP rồi vẽ đường tròn ngoại tiếp theo cách vẽ đường tròn đi qua ba điểm. Thao tác trên phần mềm GeoGebra được thực hiện như sau:

− Vẽ trước ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Vẽ đường tròn qua 3 điểm có sẵn”.

− Nhấp chuột lần lượt vào ba điểm M, N, P.

− Ta có đường tròn đi qua ba điểm M, N, P như hình bên.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Hoạt động 2. Tính diện tích hình tròn

Tính diện tích của hình tròn tâm O bán kính r.

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

− Vẽ đường tròn tâm O bán kính r theo Cách 2.

− Chọn chức năng đo diện tích Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ.

− Nhấp chuột vào đường tròn tâm O bán kính r.

− Ta có diện tích hình tròn vừa vẽ (theo cm2) như hình dưới đây.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Dùng chuột kéo con chạy để thay đổi bán kính r. Quan sát diện tích hình tròn thay đổi khi thay đổi bán kính r.

Thực hành 2.

a) Vẽ đường tròn tâm J bán kính r = 4 theo Cách 2 và tính diện tích hình tròn vừa vẽ được.

b) Vẽ điểm O, đoạn thẳng AB và đường tròn O bán kính bằng AB theo Cách 3. Tính diện tích hình tròn vừa vẽ được.

Lời giải

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính r = 4 theo cách vẽ đường tròn khi biết tâm và số đo của bán kính.

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

− Vẽ trước tâm J bất kì.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Đường tròn khi biết tâm và bán kính”.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhấp chuột vào điểm O và nhập bán kính bằng 5 vào hộp thoại hiện ra rồi ấn OK.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Ta được đường tròn (O; 4) như hình vẽ bên dưới.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn chức năng đo diện tích Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ.

− Nhấp chuột vào đường tròn tâm J bán kính 4.

− Ta có diện tích hình tròn vừa vẽ (theo cm2) như hình dưới đây.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

b) Vẽ điểm O, đoạn thẳng AB và đường tròn O bán kính bằng AB theo Cách 3. Tính diện tích hình tròn vừa vẽ được.

Vẽ đường tròn tâm O và một đoạn thẳng AB có độ dài bằng bán kính (chế độ Compa).

Thao tác trên phần mềm GeoGebra được thực hiện như sau:

− Vẽ trước tâm O và một đoạn thẳng AB.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn thẻ vẽ đường tròn Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ. Tiếp tục chọn “Compa”.

− Nhấp chuột vào tâm O, sau đó nhấp chuột vào đoạn thẳng AB.

− Ta có đường tròn tâm O bán kính AB vừa vẽ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Chọn chức năng đo diện tích Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 trên thanh công cụ.

− Nhấp chuột vào đường tròn tâm O bán kính AB vừa vẽ.

− Ta có diện tích hình tròn vừa vẽ (theo cm2) như hình dưới đây.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 2: Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 9 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sgk Toán 9 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 9 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên