Bài tập chương Hàm số bậc nhất và bậc hai (phần 2)

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài tập chương Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm)

Câu 1: Cho hàm số:Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp ánTrong các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị hàm số?

A. (2; 3)        B. (0; 1)        C. (2; 4)        D. (1; 0)

Câu 2: Cho hàm số: y = f(x) = |2x - 3|. Tìm x để f(x) = 3.

A. x = 3        B. x = 3 hay x = 0

C. x = ±3        D. Một kết quả khác

Câu 3: Cho hàm số:Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp ánKết quả nào sau đây đúng?

A. f(0) = 2; f(-3) = -4.

B. f(2): không xác định, f(-3) = -5.

C. f(-1) = √8; f(2): không xác định.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 4: Tập xác định của hàm sốToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp ánlà:

A. D = R        B. D = R\{1}        C. D = R\{-5}        D. D = R\{1; -5}

Câu 5: Tập xác định của hàm sốToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

A. D = R\{2}        B. D = (-4;+∞)\{2}

C. D = [-4; +∞)\{2}        D. D = ∅

Câu 6: Tập xác định của hàm số:Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

A. [3/2;+∞)        B. (3/2;+∞)        C. (-∞; 3/2)        D. D = R

Câu 7: Hàm sốToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp áncó tập xác định là:

A. [-2; -1) ∪ (1;3]        B. [-2; -1] ∪ [1;3)

C. R\{-1;1}        D. (-2;-1) ∪ (-1;1) ∪ (1;3)

Câu 8: Cho hàm sốToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án. Tập xác định của hàm số là tập hợp nào đây?

A. [-2; +∞)        B. R\{1}

C. R        D. {x ∈ R|x ≠ 1,x ≥ -2}

Câu 9: Hàm sốToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp áncó tập xác định là:

A.(-∞; 3/4] ∪ [4;7]        B.(-∞; 3/4) ∪ [4;7)

C.(-∞; 3/4] ∪ (4;7)        D.(-∞; 3/4) ∪ (4;7]

Câu 10: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 - m)x + 5m là hàm số bậc nhất:

A. m < 2        B. m > 2        C. m ≠ 2        D. m = 2

Câu 11: Xác định m để ba đường thẳng y = 1 - 2x, y = x - 8 và y = (3 + 2m)x - 5 đồng quy

A. m = -1        B. m = 1/2        C. m = 1        D. m = -3/2

Câu 12: Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng:

A. Đồng biến trên R        B. Hàm số chẵn

C. Hàm số lẻ        D. Cả ba đáp án đếu sai

Câu 13: Với những giá trị nào của m thì hàm số y = -x3 + 3(m2 - 1)x2 + 3x là hàm số lẻ:

A. m = 1        B. m = -1        C. m = ±1        D. Kết quả khác.

Câu 14: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(0; -3),B(-1; -5) thì a và b bằng:

A. a = -2; b = 3        B. a = 2, b = 3

C. a = 2; b = -3        D. a = 1; b = 4

Câu 15: Hàm số y = -x2 + 2(m - 1)x + 3 nghịch biến trên (1; +∞) khi giá trị m thỏa mãn:

A. m ≤ 0        B. m > 0        C. m ≤ 2        D. 0 < m ≤ 2

Đáp án và hướng dẫn giải

1-D 2-B 3-C 4-D 5-B 6-D 7-C 8-C
9-D 10-C 11-B 12-B 13-C 14-C 15-C

Câu 2: Đáp án B

Ta có: f(x) = 3 ⇒ |2x - 3| = 3Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Câu 7: Đáp án C

Ta có x4 - 3x2 + x + 7 = x4 - 4x2 + 4 + x2 + x + 3

= (x2 - 2)2 + x2 + x + 3 > 0

Do đó, ĐKXĐ: x2 - 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Câu 8: Đáp án C

Với x ≤ 0 thì y = 1/(x-1) ta có x - 1 ≤ -1 < 0 nên x – 1 ≠ 0

Với x > 0 thì y = √(x + 2) ta có x + 2 > 2 > 0

Do đó tập xác định của hàm số là R.

Câu 9: Đáp án D

Điều kiện:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Câu 11: Đáp án D

Tọa độ giao điểm của đường thẳng y = 1 - 2x và y = x - 8 là nghiệm của hệ phương trình:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Do 3 đường thẳng đồng quy nên đường thẳng y = (3 + 2m)x - 5 đi qua điểm A (3; -5)

⇒ -5 = (3 + 2m).3 - 5 ⇒ m = -3/2

Câu 12: Đáp án B

Đồ thị của hàm số chẵn đối xứng qua trục tung.

Câu 13: Đáp án C

Đặt f(x) = -x3 + 3(m2 - 1)x2 + 3x ⇒ f(-x) = x3 + 3(m2 - 1)x2 - 3x

Để hàm số đã cho là hàm số lẻ thì f(x) = -f(-x) ⇔ (m2 - 1)x2 = 0 ⇔ m = ±1

Câu 15: Đáp án C

Đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường x = m - 1. Đồ thị hàm số đã cho có hệ số x2 âm nên sẽ đồng biến trên (-∞; m - 1) và nghịch biến trên (m - 1; +∞). Theo đề, cần: m - 1 ≤ 1 ⇔ m ≤ 2.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ham-so-bac-nhat-va-bac-hai.jsp