100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay (nâng cao - phần 3)

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay (nâng cao - phần 3)

Câu 1: A. Whenever     B. Settle     C. Become     D. Fellow

Quảng cáo

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /i/

Câu 2: A. Learned     B. Needed     C. Wretched     D. Ragged

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /id/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 3: A. Brochure     B. Church     C. Champion     D. Watching

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /tʃ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ʃ/

Câu 4: A. Loathes     B. Decides     C. Returns     D. Picks

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 5: A. Plenty     B. Fairy     C. Sky     D. Weekly

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /i/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /ai/

Câu 6: A. Rural     B. Brutal     C. Rude     D. Include

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ʊ:/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ʊə/

Câu 7: A. Feather     B. Head     C. Healthy     D. Great

Quảng cáo


Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ei/

Câu 8: A. Much     B. Cute     C. Cut     D. Bug

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʊ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /jʊ/

Câu 9: A. Together     B. Airworthy     C. Than     D. Bath

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ð/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /θ/

Câu 10: A. Courage     B. Honour     C. Favour     D. Colour

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ə/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ʌ/

Câu 11: A. Food     B. Mood     C. Foot     D. Boot

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /u:/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /u/

Câu 12: A. Succeeded     B. Prefered     C. Explained     D. Arrived

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /id/

Câu 13: A. Leaves     B. Promotes    C. Decides     D. Believes

Quảng cáo

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 14: A. Hoped     B. Walked     C. naked     D. Passed

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /id/

Câu 15: A. House     B. Horse     C. Please     D. Cause

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /z/

Câu 16: A. Collect     B. Operate     C. Hobby     D. Volunteer

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɒ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 17: A. Maintain     B. Contain     C. Obtain     D. Mountain

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ein/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ən/

Câu 18: A. Comment     B. Cement     C. Mental     D. Environment

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ment/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /mənt/

Câu 19: A. Facilitate     B. Combination     C. Encouraging     D. Nature

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ei/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /i/

Câu 20: A. Promise     B. Please     C. Horse     D. Lease

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /z/

Câu 21: A. Manure     B. Mature     C. Pure     D. Nature

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /jʊə/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 22: A. Facility     B. Talk     C. Baseball     D. Wall

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 23: A. Near     B. Hear     C. Appear     D. Bear

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /iə/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /eə/

Câu 24: Played     B. Blessed     C. Smiled     D. Climbed

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /id/

Câu 25: A. Cough     B. Tough     C. Though     D. Enough

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ʌf/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /əʊ/

Câu 26: A. Asked     B. Danced     C. Wicked     D. Stomped

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /id/

Câu 27: A. Break     B. Deal     C. Clean     D. Release

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /i:/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ei/

Câu 28: A. Rescue     B. Queue     C. Bluetooth     D. Due

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ju/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /u:/

Câu 29: A. Sign post     B. Highland     C. Trivial     D. Minor

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ai/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /i/

Câu 30: A. Grammar     B. Damage     C. Mammal     D. Drama

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /a:/

Xem thêm 3000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cực hay có đáp án Ôn thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

200-cau-trac-nghiem-ngu-am-co-dap-an.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12