Khai báo XML
Chương này trình bày chi tiết cho bạn về khai báo XML. Khai báo XML để chuẩn bị một XML Processor để phân tích cú pháp tài liệu XML. Nó là tùy ý, nhưng khi được sử dụng, nó phải xuất hiện ở dòng đầu tiên trong tài liệu XML.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của khai báo XML là:

<?xml
   version="version_number"
   encoding="encoding_declaration"
   standalone="standalone_status"
?>

Mỗi tham số bao gồm tên tham số, dấu bằng, và giá trị tham số đặt trong một trích dẫn. Bảng sau mô tả chi tiết cú pháp trên:

Tham số Giá trị tham số Miêu tả

Version

1.0

Xác định phiên bản XML chuẩn

Encoding

UTF-8, UTF-16, ISO-10646-UCS-2, ISO-10646-UCS-4, ISO-8859-1 tới ISO-8859-9, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-JP

Xác định mã hóa ký tự được sử dụng trong tài liệu. Mã hóa ký tự mặc định là UTF-8

Standalone

yes hoặc no.

Nó thông báo cho Parser rằng có phụ thuộc vào thông tin từ nguồn ngoại vi không, ví dụ Document Type Definition (DTD) bên ngoài, cho nội dung của nó. Giá trị mặc định được thiết lập là no. Nếu thiết lập là yes, nó thông báo cho Processor là không cần các khai báo bên ngoài để phân tích tài liệu

Quảng cáo

Qui tắc khai báo XML

Một khai báo XML phải tuân theo các qui tắc sau:

  • Nếu có khai báo XML, nó phải được đặt trong dòng đầu tiên của tài liệu XML.

  • Nếu có khai báo XML, nó phải chứa thuộc tính version number.

  • Tên và giá trị các tham số phải là phân biệt kiểu chữ.

  • Tên luôn luôn ở dạng chữ thường.

  • Thứ tự đặt xác tham số là quan trọng. Thứ tự đúng là: version, encoding và standalone.

  • Trích dẫn đơn hoặc kép có thể được sử dụng.

  • Khai báo XML không có thẻ đóng, ví dụ: </?xml>

Ví dụ khai báo XML

Dưới đây là một số ví dụ về khai báo XML:

Khai báo XML không có tham số:

<?xml >

Khai báo XML với định nghĩa phiên bản:

<?xml version="1.0">

Khai báo XML có tất cả các tham số:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>

Khai báo XML có tất cả các tham số trong dấu trích dẫn đơn:

<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1' standalone='no' ?>
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.