28 câu trắc nghiệm Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án (phần 2)28 câu trắc nghiệm Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án (phần 2)

Câu 15: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD, N là trung điểm của AD, M là trung điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

   A. MG // CN

   B. MG và CN cắt nhau

   C. MG // AB

   D. MG và CN chéo nhau.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: A

   G là trọng tâm của tam giác ABD nên

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Câu 16: Giả sử có ba đường thẳng a, b, c trong đó b // a và c //a. những phát biểu nào sau đây là sai?

   (1) Nếu mặt phẳng (a, b) không trùng với mặt phẳng (a, c) thì b và c chéo nhau.

   (2) Nếu mặt phẳng (a,b) trùng với mặt phẳng (a, c) thì ba đường thẳng a, b, c song song với nhau từng đôi một.

   (3) Dù cho hai mặt phẳng (a, b) và (a, c) có trùng nhau hay không, ta vẫn có b // c.

   A. Chỉ có (1) sai.

   B. Chỉ có (2) sai

   C. Chỉ có (3) sai

   D. (1), (2) và (3) đều sai

Đáp án: D

Câu 17: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Xét hai đường thẳng p, q mà mà mỗi đường đều cắt cả a và b. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra.

   A. p cắt q      B. p ≡ q

   C. p // q      D. p và q chéo nhau

Đáp án: C

   Vì nếu p // q thì bốn giao điểm của p, q với a và b đồng phẳng, khi đó a, b đồng phẳng, điều này trái với giả thiết.

Câu 18: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Những phát biểu nào sau đây là sai?

   (1) tồn tại hai đường thẳng c, d song song với nhau, mỗi đường đều cắt cả a và b.

   (2) không thể tồn tại hai đường thẳng c, d phân biệt, mỗi đường đều cắt cả a và b.

   (3) không thể tồn tại một đường thẳng cắt cả a và b.

   A. chỉ có (1) sai

   B. chỉ có (2) sai

   C. chỉ có (3) sai

   D. (1), (2) và (3) đều sai.

Đáp án: D

Câu 19: Cho hình chóp S. ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng MN?

Quảng cáo

   A. AB      B. CD

   C. PQ      D. SC

Đáp án: D

Câu 20: Giả sử (P) , (Q), (R) là ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt a, b, c trong đó a = (P) ∩ (R), b = (Q) ∩ (R), c = (P) ∩ (Q). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

   A. a và b cắt nhau hoặc song song với nhau.

   B. ba giao tuyến a, b, c đồng quy hoặc đôi một cắt nhau.

   C. nếu a và b song song với nhau thì a và c không thể cắt nhau, b và c không thể cắt nhau.

   D. ba giao tuyến a, b, c đồng quy hoặc đôi một song song.

Đáp án: B

Câu 21: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là một tứ giác lồi. gọi M và N lần lượt là trong tâm của tam giác SAB và SAD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. MN // PQ với P là giao điểm của SM và AB; Q là giao điểm của SN và AD.

   B. MN, BD chéo nhau.

   C. MN và BD cắt nhau.

   D. MN là đường trung bình của tam giác IBD với I là trung điểm của SA.

Đáp án: A

Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC, SC, SD, AD sao cho MN//BS, NP//CD, MQ // CD. Những khẳng định nào sau đây là đúng?

   1) PQ // SA

   (2) PQ // MN

   (3) tứ giác MNPQ là hình thang

   (4) tứ giác MNPQ là hình bình hành

   A. (4)      B. (1) và (3)

   C. (2) và (3)      D. (2) và (4)

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 23: Hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một phẳng phẳng. trên AC lấy điểm M và trên BF lấy điểm N sao cho:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   Một mặt phẳng (α) đi qua MN và song song với AB, cắt cạnh AD tại M và cạnh AF tại N. khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. M’N’, DF cắt nhau

   B. M’N, DF chéo nhau

   C. M’N // DF

   D. M’N //MN

Đáp án: C

Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD. trên các cạnh AC, SC lấy lần lượt các điểm I, K sao cho:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   mặt phẳng (α) đi qua IK cắt các đường thẳng AB, AD, SD, SB tại các điểm theo thứ tự là M, N, P, Q. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. MQ và NP cắt nhau

   B. tứ giác MNPQ là hình bình hành

   C. tứ giác MNPQ không có cặp cạnh nào song song

   D. MQ // NP

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: D

   vì:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   nên IK // SA. Do đó MQ // NP//SA.

Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là điểm S.

   B. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB.

   C. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và cắt AB.

   D. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và chéo nhau với AB.

Đáp án: B

Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tìm thiết diện của (MAB) với hình chóp.

   A. thiết diện của (MAB) với hình chóp S.ABCD là tam giác MAB.

   B. thiết diện của (MAB) với hình chóp, S.ABCD là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của SD với đường thẳng đi qua M và song song với AB.

   C. thiết diện của (MAB) với hình chóp S.ABCD là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của MB và SD.

   D. thiết diện của (MAB) với hình chóp S.ABCD là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của MA và SD.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: B

   Do (MAB) chứa AB // CD, nên giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Đường thẳng này cắt SD tại điểm N.

   Vậy thiết diện của (MAB) với hình chóp là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của SD với đường thẳng đi qua M và song song với AB.

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Tìm khẳng định đúng.

   A. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là điểm G.

   B. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là SG.

   C. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng MG, với M là giao điểm của đường thẳng qua G và song song với AB với đường thẳng SA.

   D. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của IG với SB, M là giao điểm của JG với SA.

Đáp án: C

   Do IJ là đường trung bình hình thang ABCD nên IJ // AB. Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB. Đường thẳng anyf cắt SA tại M và cắt SB tại N.

Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tamg iacs SAB. Tìm điều kiện của AB và CD để thiết diện của (GIJ) với hình chóp S.ABCD là hình bình hành.

   A. AB = CD B. AB = 3CD

   C. 3AB = CD D. AB = 2CD

Đáp án: B

   (hình 1) Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   IJ là đường trung bình của hình thangABCD nên:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   Do IJ // MN nên thiết diện là hình bình hành khi và chỉ khi IJ = MN

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   ⇒AB = 3CD

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Tham khảo các bài giải Bài tập trắc nghiệm Hình Học 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.