15 câu trắc nghiệm Liên kết ion, Tinh thể ion cực hay có đáp án15 câu trắc nghiệm Liên kết ion, Tinh thể ion cực hay có đáp án

Câu 1: Liên kết ion được tạo thành giữa

A. hai nguyên tử kim loại.

Quảng cáo

B. hai nguyên tử phi kim.

C. một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh.

D. một nguyên tử kim loại yếu và một nguyên tử phi kim yếu.

Đáp án: C

Câu 2: Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có sô electron lần lượt là

A. 10 và 18    B. 12 và 16    C. 10 và 10 D. 11 và 17

Đáp án: A

Câu 3: Phân tử nào sau đây có liên kết phân cực nhất?

A. F2O    B. Cl2O    C. ClF    D. O2

Đáp án: C

Câu 4: Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất của liên kết ion nhất?

A. LiCl    B. NaCl    C. KCl    D. CsCl

Đáp án: D

Câu 5: Các chất trong dãy nào sau đây đều có liên kết ion?

A. KBr, CS2, MgS

B. KBr, MgO, K2O

C. H2O, K2O, CO2

D. CH4, HBr, CO2

Đáp án: B

Câu 6: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. HCl    B. NH3    C. H2O    D. NH4Cl

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. kim loại.    B. cộng hóa trị.    C. ion.    D. cho – nhận.

Đáp án: C

X là K (kim loại mạnh), Y là phi kim (phi kim yếu)

Liên kết hóa học giữa X và Y là liên kết ion

Câu 8: X, Y là những nguyên tố có điện tích hạt nhân lần lượt là 9, 19.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X, Y và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

A. 2s22p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị.

B. 2s22p3, 3s23p1 và liên kết cộng hóa trị.

C. 3s23p1, 4s1 và liên kết ion.

D. 2s22p1, 4s1 và liên kết ion.

Đáp án: D

Câu 9: Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion ?

A. H2S, Na2O.       B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.       D. SO2, KCl.

Đáp án: C

Câu 10: Hầu hết các hợp chất ion

A. có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

B. dễ hòa tan trong các dung môi hữu cơ.

C. ở trạng thái nóng chảy không dẫn điện.

D. tan trong nước thành dung dịch không điện li.

Đáp án: A

Câu 11: Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa

A. 2 ion.

B. 2 ion mang điện trái dấu.

C. các hạt mang điện trái dấu.

D. hạt nhân và các electron hóa trị.

Đáp án: B

Câu 12: Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl2 theo thứ tự là :

A. 2 và 1.       B. 2+ và 1–.

C. +2 và –1.       D. 2+ và 2–

Đáp án: B

Câu 13: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là :

A. NH4Cl.       B. HCl.

C. NH3.       D. H2O.

Đáp án: B

Câu 14: Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion :

A. Ion là phần tử mang điện.

B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.

C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

Đáp án: B

Câu 15: Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là :

A. liên kết anion – cation.

B. liên kết ion hóa.

C. liên kết tĩnh điện.

D. liên kết ion.

Đáp án: A

Quảng cáo

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.