16 câu trắc nghiệm Andehit cực hay có đáp án16 câu trắc nghiệm Andehit cực hay có đáp án

Câu 1: Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2.   B. 3.    C. 4.   D. 5.

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 2: Cho các nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

Số nhận định đúng là

A. 1.   B. 2.    C. 3.    D. 4.

Đáp án: C

Câu 3: Anđehit axetic không tác dụng được với

A. Na.       B. H2.

C. O2.       D. dung dịch AgNO3/NH3 .

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic ?

A. Cho axetilen phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Đáp án: D

Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Đáp án: D

Câu 6: Tên thông thường của CH3-CH2-CHO là

A. anđehit propanal.    B. anđehit propionic.

C. propanđehit.       D. propanal.

Đáp án: B

Câu 7: Tên thay thế của CH3-CH(CH3)-CH2-CHO là

A. 3-metylbutanal.    B. 2-metylbutan-4-al.

C. isopentanal.       D. pentanal.

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 8: Khi đốt cháy hỗn hợp các anđehit cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Các anđehit đó là các anđehit

A. no, đơn chức.    B. no, đơn chức, mạch hở.

C. no, hai chức, mạch hở.   D. không no, đơn chức mạch hở.

Đáp án: B

Câu 9: Cho 3,6g anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức của X là

A. C3H7CHO.   B. HCHO.

C. C4H9CHO.   D. C2H5CHO.

Đáp án: A

nAg = nCO2 = 0,1 mol

Nếu anđehit không phải là HCHO, M = 3,6/0,05 = 72 ⇒ C3H7O

Câu 10: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.    B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.   D. CH2=CHCHO.

Đáp án: A

nAg = nNO = 0,03 mol

Câu 11: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng vừa đủ AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCHO.    B. CH3CHO.

C. OHC-CHO.   D. CH3CH(OH)CHO.

Đáp án: C

nAg/nX = 4 và nNa/nY = 2 ⇒ OHC-CHO

Câu 12: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

A. 46,15%.   B. 35,00%.   C. 53,85%.   D. 65,00%.

Đáp án: A

nCO2 = 0,35 mol; nH2O = 0,65 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 13: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, t0) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là

A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).       B. CnH2n+1CHO(n ≥ 0).

C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).       D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

Đáp án: C

nAg/nX = 2 và nH2/nY = 2 ⇒ CnH2n-1CHO (n ≥ 2)

Câu 14: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

A. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO.

B. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO.

C. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO.

D. HCOOCH3 và HCOOCH2-CH3.

Đáp án: A

X, Y tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc ⇒ X,Y có nhóm chức ancol –OH và chức andehit –CHO.

⇒ Trong X, Y có 2 nguyên tử oxi.

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

Câu 15: Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 15,68 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 17,8.   B. 24,8.    C. 10,5.    D. 8,8.

Đáp án: A

Gọi công thức trung bình của 2 andehit là: (5,2 - 3,88)/22 = 0,06

andehit X + H2 → ancol

mH2 = 1 ⇒ nX = nH2 = 0,5 mol

nCO2 = 0,7 => ntb = nCO2 : nandehit = 1,4

m = nX. MX = 0,5.(14. 1,4 + 16) = 17,8g

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc với phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO.

B. HOOC-CH=CH-COOH.

C. HO-CH2-CH=CH-CHO.

D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO

Đáp án: D

nCO2 : nX = 4

⇒ Số C trong X = 4

X tác dụng với Na ⇒ có nhóm chức –OH, phản ứng tráng bạc ⇒ có nhóm –CHO, vì có nhóm -CHO nên có phản ứng cộng Br2 tỉ lện 1:1 ⇒ đáp án D

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11