5 câu trắc nghiệm Tính chất của andehit và axit cacboxylic cực hay có đáp án5 câu trắc nghiệm Tính chất của andehit và axit cacboxylic cực hay có đáp án

Câu 1: Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH?

A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng NaOH.

Quảng cáo

B. Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi sau đó dùng quỳ tím.

C. Dùng Na sau đó dùng dung dịch AgNO3 trong NH3.

D. Dùng dung dịch AgNO3, sau đó dùng Na.

Đáp án: B

Câu 2: Để phân biệt 4 lọ chưa fomalin, dung dịch axit fomic, dung dịch axit axetic, dung dịch grixerol thì có thể dùng cách nào sau đây?

A. Dùng quỳ tím sau đó dùng dung dịch AgNO3 trong NH3.

B. Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 sau đó dùng Na.

C. Dùng quỳ tím, sau đó dùng Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng.

D. Dùng quỳ tím sau đó dùng Na.

Đáp án: A

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của phản ứng este hóa?

Quảng cáo

A. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.

B. Phản ứng este hóa có hiệu suất tối đa là 66,67%.

C. Phản ứng este hóa là phản ứng bất thuận nghịch.

D. Phản ứng este hóa có xúc tác là axit.

Đáp án: C

Câu 4: Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa ancol etylic và axit axetic.

A. Dùng dư axit hoặc ancol.

B. Dùng H2SO4 đặc hấp thụ nước.

C. Chưng cất đuổi este.

D. Tăng áp suất chung của hệ.

Đáp án: D

Câu 5: Cho các chất:

NaOH (1), CuS (2), CaCO3 (3), KCl (4), CuO (5), Cu(OH)2 (6), CH3CH2OH (7).

Những chất tác dụng được với CH3COOH là

A. (1), (2), (4), (5), (7).   B. (2), (3), (4), (6), (7).

C. (1), (2), (3), (5), (6), (7).   D. (1), (3), (5), (6), (7).

Quảng cáo

Đáp án: D

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11